W mechanizmie dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny mogą uczestniczyć Przedsiębiorcy, którzy:
1. mają siedzibę i są zarejestrowani na terenie Unii Europejskiej dla celów podatku VAT,
2. zapewniają chłodnię do przechowywania wieprzowiny na terenie Polski,
3. są wpisani do Centralnego Rejestru Przedsiębiorców w ARR.

W ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny przechowywane mogą być półtusze wieprzowe lub elementy powstałe z rozbioru półtusz wieprzowych, określone w załączniku do ww. rozporządzenia Komisji Europejskiej, przez okres 90, 120 lub 150 dni.
Warunkiem przystąpienia do mechanizmu jest:
1. rejestracja Przedsiębiorcy w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR (dotyczy przedsiębiorców jeszcze nie zarejestrowanych),
2. złożenie zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy w wysokości 20 proc. wnioskowanej kwoty dopłaty, o którą ubiega się Przedsiębiorca,
3. złożenie wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny na formularzu udostępnionym przez Agencję. Wniosek może dotyczyć tylko jednego produktu tj. jednej z kategorii wymienionej w załączniku do ww. rozporządzenia KE.

Wnioski o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny należy przesłać na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00 - 400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12 lub złożyć bezpośrednio pod podanym powyżej adresem w Kancelarii Ogólnej ARR.
Do wniosku należy dołączyć niezbędną dokumentację określoną w „Warunkach udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny".
Za datę złożenia wniosku uważa się datę jego wpływu do ARR.

„Formularz rejestracyjny", formularz wniosku o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny i dokumenty związane z realizacją mechanizmu oraz „Warunki udzielania dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny", a także szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać:
• w Biurze Produktów Zwierzęcych Agencji Rynku Rolnego, 00 - 400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, tel. 0 - 22 / 661 - 78 - 03, 661 - 70 - 60, 661 - 71 - 09
• w Oddziałach Terenowych ARR
• w telefonicznym punkcie informacyjnym: 0 - 22 661 - 72 - 72
• na stronie internetowej ARR: www.arr.gov.pl