Od 1 stycznia 2021 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanie się dla tej szkoły organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny.

Władze powiatu rypińskiego (woj. kujawsko-pomorskie) zgłosiły chęć przekazania szkoły w 2019 r. Będzie to 54 placówka o szeroko rozumianym profilu rolniczym w gestii ministra rolnictwa.

- Przejmowana szkoła rolnicza powinna aktywnie włączyć się w działania z zakresu edukacji oraz we wdrażanie wiedzy na obszarach wiejskich. Poprzez dostęp do różnych form kształcenia ustawicznego, stworzy rolnikom i innym mieszkańcom wsi realną szansę podwyższania kwalifikacji zawodowych - czytamy w komunikacie resortu.

Ministerstwo podkreśla, że szkoły rolnicze odgrywają istotną rolę we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze rolno-spożywczym, polegających na zastosowaniu nowoczesnych technik i technologii, mogą posłużyć również do odpowiedniego transferu nowoczesnej wiedzy poprzez udostępnianie i wykorzystywanie zasobów naukowych, a także mają wpływ na uświadomienie roli i znaczenia wiedzy koniecznej do prowadzenia produkcji żywności o wysokiej jakości.

Szkoły rolnicze pozostające pod opieką i nadzorem MRiRW obok roli edukacyjnej spełniają także ważną funkcję środowiskową i społeczną, często są miejscem różnego rodzaju inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz wydarzeń o charakterze patriotycznym, w których uczestniczy społeczność lokalna zaznacza resort.