Jak napisano w uzasadnieniu do projektu, zmiana ma umożliwić przeprowadzania egzaminów specjalizacyjnych w ramach postępowania prowadzącego do uzyskania tytułu specjalisty przez lekarzy weterynarii przez zespół egzaminacyjny w składzie uzupełnionym, w przypadkach gdy z przyczyn leżących po stronie podmiotów uprawnionych do zgłoszenia kandydatów do takiego zespołu egzaminacyjnego nie jest możliwe powołanie zespołu w pełnym składzie.

Resort wskazał, że w bieżącej kadencji Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii, która rozpoczęła się 19 listopada 2020 r., jeden z podmiotów uprawnionych nie zgłosił swoich przedstawicieli do zespołów egzaminacyjnych przeprowadzających wymienione egzaminy specjalizacyjne.

"W dotychczasowym stanie prawnym takie działanie uniemożliwia powołanie tych zespołów egzaminacyjnych, a zatem także przeprowadzanie egzaminów specjalizacyjnych" - czytamy.

Jak podano w OSR, w projektowanym rozporządzeniu zaproponowano, że w przypadku, gdy uprawniony podmiot nie zgłosi swoich kandydatów do zespołu egzaminacyjnego, przewodniczący Komisji będzie niezwłocznie występował do ministra właściwego do spraw rolnictwa o wskazanie kandydatów posiadających co najmniej stopień naukowy doktora lub specjalizujących się w obszarach weterynarii, a następnie przewodniczący Komisji uzupełni skład zespołu egzaminacyjnego do 6 osób spośród kandydatów zgłoszonych przez tego ministra.

W celu usprawnienia pracy Komisji do Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, w projektowanym rozporządzeniu przewidziano, że takiemu posiedzeniu będzie przewodniczył minister właściwy do spraw rolnictwa - czytamy.