Zgodnie z rozporządzeniem ministra rolnictwa, ogólnokrajowe organizacje właściwe dla danego funduszu promocji muszą zgłosić ministrowi kandydatów na członków tej komisji, nie później niż na 4 miesiące przed upływem kadencji członków komisji zarządzającej danego funduszu promocji. Obecna kadencja komisji upływa z dniem 31 maja 2021 r., z wyjątkiem Funduszu Promocji Roślin Oleistych utworzonym w 2019 r., zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie do dnia 1 lutego 2021 r. - poinformował resort w komunikacie.

Zgłoszenia można przesłać wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia; w formie papierowej na adres ministerstwa lub drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministerstwa rolnictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie ministerstwa rolnictwa www.gov.pl/web/rolnictwo.

Fundusze promocji zostały utworzone na mocy ustawy z maja 2009 r. Obecnie jest ich dziesięć (Fundusz Promocji: Mleka; Mięsa Wieprzowego; Mięsa Wołowego; Mięsa Końskiego; Mięsa Owczego; Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych; Owoców i Warzyw; Mięsa Drobiowego; Ryb), ostatni Fundusz Promocji Roślin Oleistych działa od 1 sierpnia 2019 r. Fundusze mają wspierać marketing rolny, wzrost spożycia oraz promować produkty rolno-spożywcze. Na ten cel dysponują one pieniędzmi zebranymi ze sprzedaży zwierząt i płodów rolnych, rocznie jest to kwota rzędu 70 mln zł.

Do wpłat na Fundusz Promocji Mleka są obowiązane pierwsze podmioty skupujące w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka, natomiast wpłaty na pozostałe fundusze promocji naliczane są w wysokości 0,1 proc. wartości od sprzedaży żywych świń, bydła, koni, owiec, drobiu, ryb, zboża owoców i warzyw.

Każdy fundusz zarządzany jest przez komisję zarządzającą składającą się z 9 członków (3 przetwórców produktów rolnych właściwych dla danego funduszu, 5 producentów oraz 1 przedstawiciela izb rolniczych). Kadencja członków komisji zarządzających trwa 4 lata.

Do kompetencji komisji zarządzających należy reprezentowanie interesów branż, których dotyczą fundusze promocji, wobec ministra rolnictwa i innych organów administracji publicznej; ustalanie zasad gospodarowania środkami finansowymi danego funduszu promocji określających przede wszystkim szczegółowe warunki i tryb przedkładania propozycji programów oraz działań.

Do zadań komisji należy też opracowywanie planu finansowego funduszu i opracowywanie strategii promocji dla branż, których dotyczą fundusze promocji. To komisje podejmują decyzje, czy np. promować branże na targach, w kampanii, czy też poprzez pokazy kulinarne, wydawnictwa czy w formie szkolenia producentów rolnych.

Administrowaniem funduszami promocji oraz obsługą rachunków bankowych poszczególnych funduszy zajmuje się Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.