W dwudniowym spotkaniu zorganizowanym przez prezydencję słoweńską w Radzie UE (6 - 7 września br.) uczestniczył wiceminister Ryszard Kamiński. Tematem dyskusji było wzmocnienie dialogu między obszarami miejskimi i wiejskimi.

"Prezydencja słoweńska przygotowała dokument ukierunkowujący dyskusję ministrów, w którym znalazły się pytania dotyczące między innymi roli obszarów wiejskich, stojących wyzwań, współistnienia obszarów miejskich i wiejskich, roli Wspólnej Polityki Rolnej w zmniejszaniu różnic między miastem a wsią" - czytamy w komunikacie resortu.

Ministrowie byli zgodni, że WPR nie może być jedyną polityką wspierającą rozwój obszarów wiejskich. Zwrócili również uwagę na znaczenie dialogu między obszarami wiejskimi i miejskimi w celu zapobiegania i rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Spotkanie było również okazją do wysłuchania głosu przedstawicieli organizacji rolniczych COPA-COGECA oraz CEJA. Dyskusja dotyczyła m.in. rozwoju obszarów wiejskich oraz roli kobiet na wsi, a także młodzieży wiejskiej.

Wiceminister Kamiński poinformował, że rola obszarów wiejskich w społeczeństwie i wyzwania jakie stoją przed obszarami wiejskimi w Polsce, znalazły miejsce w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Są one zbieżne w dużym stopniu celami nakreślonymi przez KE dotyczącymi długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE.

Wiceminister zaznaczył, że obszary wiejskie i miasta są od siebie współzależne. Obszary miejskie zapewniają mieszkańcom wsi dostęp do rynku i usług, natomiast obszary wiejskie są przede wszystkim miejscem prowadzenia produkcji rolniczej i zachowania form ochrony przyrody, a także miejscem osiedlania się i wypoczynku dla mieszkańców miast, którzy szukają na wsi kontaktu z przyrodą i tradycją.

Kamiński zwrócił uwagę, że często występują trudności w uzgodnieniu planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskaniu zgody społecznej dla konkretnej inwestycji dotyczącej działalności rolniczej na dużą skalę (np. chów wielkopowierzchniowy). Zdarzają się również konflikty międzysąsiedzkie wynikające z działalności rolniczej na obszarach wiejskich, takiej jak stosowanie środków ochrony roślin, stosowanie nawozów organicznych, hałas i nieprzyjemne zapachy.

"Z tymi wyzwaniami będą się mierzyły nowe projekty strategiczne nakreślone w Polskim Ładzie, dokumencie programowym, w realizacji którego uczestniczy m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi" - stwierdził wiceminister.

Według Kamińskiego, kolejne wyzwania dotyczące współistnienia obszarów miejskich i wiejskich dotyczą współpracy przy budowie i modernizacji infrastruktury zwiększającej dostępność terytorialną obszarów wiejskich oraz dostęp do usług publicznych oferowanych w miastach.

- Aby skutecznie sprostać wyzwaniom rozwojowym na obszarach wiejskich uważam, że konieczne jest holistyczne i skoordynowane podejście zarówno w ramach polityk europejskich jak i krajowych - podkreślił wiceminister.

Dodał, że Polska z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane przez Komisję wprowadzenie mechanizmu weryfikacji wpływu polityk, w tym m.in. polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich, w szczególności w celu oceny przewidywanego wpływu najważniejszych unijnych inicjatyw ustawodawczych na obszary wiejskie.