To reakcja polskiego ministerstwa rolnictwa na czwartkowy komunikat KE.

- MRiRW popiera konieczność uniezależnienia się od surowców energetycznych z Rosji. W tym celu istotne jest wykorzystywanie zasobów własnych, szczególnie w zakresie odnawialnych źródeł energii - napisało MRiRW.

KE wydała komunikat po zakończeniu obrad komisarzy UE nt. Wspólnego europejskiego działania na rzecz bardziej przystępnej cenowo, bezpieczniejszej i zrównoważonej energii Komisja Europejska. Wskazuje w nim na konieczność uniezależnienia się w najbliższej dekadzie od dostaw rosyjskiego gazu a także paliw kopalnych. Paliwa te można zastąpić np. poprzez wykorzystanie biomasy, solarów, energii wiatrowej czy pomp ciepła. KE widzi też potrzebę łagodzenia cen detalicznych oraz wspieranie firm oraz rolników narażonych na zmienność cen energii. Uważa, za koniczne zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, w tym produkcji biometanu do poziomu około 35 mld m sześc. rocznie.

Komisja zwraca uwagę na konieczność przyspieszenia produkcji wodoru, dzięki czemu, do 2030 r. będzie można zastąpić 25-50 mld m sześc. rosyjskiego gazu.

W swym stanowisku resort rolnictwa wskazał na potrzebę wprowadzenia dowolności dla państw członkowskich, co do tego, w jaki sposób chcą one osiągać cel OZE przy budowaniu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

- Wymóg dla państwa członkowskiego powinien dotyczyć głównego celu OZE, natomiast sposób jego realizacji powinien pozostać w gestii państwa, z uwagi na jego uwarunkowania i potrzeby - przekonuje ministerstwo rolnictwa.

W tym kontekście szczególnie istotne jest - zdaniem resortu - zniesienie ograniczenia dotyczącego wykorzystania surowców spożywczych na cele energetyczne na poziomie UE. Takie limity powinny ustanowić państwa członkowskie w zależności od posiadanych zasobów surowców spożywczych oraz przy uwzględnieniu bezpieczeństwa żywnościowego.

Ministerstwo rekomenduje też taką rewizję unijnej polityki w odniesieniu do OZE, by uprościć zasady dla lokalnego wykorzystania biomasy w zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji paliw stałych, ciekłych oraz gazowych. "Rosyjska inwazja na Ukrainę pokazała, jak ważne jest zapewnienie ciągłości dostaw paliw i energii, które przekłada się na bezpieczeństwo dostaw żywności" - zauważył resort.

"Popieramy konieczność rozwoju rynku biometanu w oparciu o biomasę odpadową z rolnictwa. Dlatego też niezbędny jest rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia przyłączenia lokalnych źródeł biometanu (biogazu). W celu rozwoju sektora biometanu potrzebne są nie tylko inwestycje w źródła wytwórcze, ale również umożliwiające wtłoczenie go do sieci" - przekonuje resort.

Jak zauważył MRiRW, KE w swoim komunikacie zaprezentowała elastyczne podejście "odnośnie wprowadzania rozwiązań w zakresie pomocy państwa i polityki podatkowej w sektorach dotkniętych wysokimi cenami energii".