- W związku z przejęciem przez Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych z dniem 1 lipca 2020 r. części zadań realizowanych obecnie przez Inspekcję Handlową, w tym w zakresie nadzoru nad jakością handlową artykułów rolno-spożywczych w obrocie detalicznym, kontroli prawidłowości wprowadzania do obrotu i oznakowania materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, konieczna jest zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad organizacji Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - napisano w uzasadnieniu do projektu.

Resort rolnictwa wskazuje, że zwiększony zakres zadań IJHAR-S wymaga zmiany struktury organizacyjnej. Zaproponowano więc jej uproszczenie poprzez utworzenie w ramach wojewódzkich inspektoratów jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dwóch wydziałów, w ramach których mogłyby funkcjonować (tworzone fakultatywnie w zależności od potrzeb danego inspektoratu) sekcje.

Niezależnie od wydziałów w wojewódzkich inspektoratach mogłyby istnieć samodzielne stanowiska (np. ds. BHP, ochrony informacji niejawnych, radcy prawnego, rzecznika prasowego itp.) oraz tzw. oddziały zamiejscowe

Według autorów projektu, "proponowane zmiany organizacyjne zostaną przeprowadzone w ramach posiadanych zasobów i środków, a tym samym nie spowodują zwiększenia wydatków z budżetu państwa".

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.