Stypendium jest wypłacane na pierwszym roku studiów, przez okres 10 miesięcy, w wysokości 500 zł miesięcznie.  Celem Programu jest wsparcie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników ppgr. Stypendia mają pomóc w kontynuowaniu nauki na magisterskich studiach wyższych, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.

O pomoc mogą ubiegać się maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2009 r. i spełniają łącznie następujące kryteria: 

są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej;
za byłych pracowników ppgr uznaje się osoby, które były zatrudnione w tych przedsiębiorstwach na podstawie umowy o pracę przez okres co najmniej 3 lat,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców,

- pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tj. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 893 zł netto lub 1021 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem
o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.


Pełna informacja o Programie Stypendiów Pomostowych jest zamieszczona na stronie internetowej: www.stypendia-pomostowe.pl, wraz z dokumentami potrzebnymi do ubiegania się o stypendium.

Kandydat do stypendium spełniający ww. warunki, po przyjęciu na studia, składa we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania oddziale terenowym ANR wniosek o stypendium, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej wraz z załącznikami, kopię zawiadomienia o przyjęciu na studia oraz kopię świadectwa dojrzałości w nieprzekraczalnym terminie do 14 sierpnia 2009 r.

Oddziały Terenowe Agencji po dokonaniu wstępnej oceny wniosków, pod względem pochodzenia kandydata z rodziny byłych pracowników ppgr i zamieszkiwania
w miejscowości do 20 tys. mieszkańców, przesyłają je do 

Wyniki naboru, dotyczące wszystkich segmentów, na rok akademicki 2009/10 zostaną ogłoszone na stronie internetowej FEPFundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (FEP) w Łodzi.: www.stypendia-pomostowe.pl

Źródło: ANR