Łącznie Natura 2000 obejmie 124 obszary specjalnej ochrony ptaków, co stanowi 14,03 proc. lądowej powierzchni kraju. Wielkość obszarów jest zróżnicowana od 166 ha (Żwirownia Skoki) do 180 tys. ha (Lasy Puszczy na Drawą).

Pod koniec czerwca Komisja Europejska zapowiedziała, że Polska stanie przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości w Luksemburgu za wyznaczenie zbyt małej liczby chronionych obszarów Natura 2000. Kraje członkowskie UE mają obowiązek wyznaczyć obszary na podstawie tzw. dyrektywy ptasiej z 1979 roku.

KE sprawdza, czy kraje członkowskie wywiązują się z obowiązku, porównując wyznaczone obszary z listą opracowaną przez ornitologów z organizacji pozarządowych.

Unijny komisarz ds. środowiska Stawros Dimas przypominał w czerwcu, że kraje członkowskie muszą pilnie uzupełnić swoje sieci obszarów specjalnej ochrony ptaków. Polska dostała upomnienie w tej sprawie od KE w lipcu ubiegłego roku.

W rozporządzeniu z lipca 2004 roku ministerstwo umieściło 72 obszary specjalnej ochrony ptaków, co stanowiło 7,8 proc. powierzchni kraju.

Do sporządzenia listy obszarów chronionych potrzebna była inwentaryzacja 6 gatunków ptaków chronionych: bociana czarnego, orła bielika, żurawia, orlika krzykliwego, puchacza i cietrzewia Obserwacje prowadzili leśnicy, naukowcy, członkowie organizacji ekologicznych, w sumie około 16 tys. osób.

Ministerstwo Środowiska oszacowało koszt wdrożenia w Polsce sieci Natura 2000 w latach 2007-2013 na około 3,5 mld zł. Źródłem finansowania około 70 proc. kosztów będą: Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Rybołówstwa oraz Fundusz Life+.

Źródłem wsparcia będą też pieniądze z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Fundacji EkoFundusz.

Termin przesyłania uwag do projektu upływa w piątek 13 lipca br.

Źródło: PAP