Agencja Rynku Rolnego informuje, że, zgodnie z zapisami prawa UE, tj.:

a) rozporządzeniem Rady (WE) nr 2165/2005 z dnia 20 grudnia 2005 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1493/1999 w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (Dz. UE L 345, 28.12.2005, str. 1) kwalifikującym Polskę do strefy A uprawy winorośli,
b) rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1282/2001 z dnia 28 czerwca 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do zbierania informacji w celu identyfikacji produktów winiarskich i monitorowania rynku wina oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1623/2000,

oraz na podstawie przepisów prawa krajowego, tj.:
a) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 z późn. zm),
b) ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. Nr 34, poz. 292 z późn. zm.),

uczestnicy rynku wina w Polsce zostali objęci regulacjami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi wspólnej organizacji rynku wina, w tym dotyczącymi obowiązku przesyłania do Agencji Rynku Rolnego informacji odnoszących się do ich działalności - w zakresie i terminach, o których mowa w poniższej tabeli. 

REGULACJE RYNKU WINA
Rodzaj podmiotu - uczestnika rynku wina Rodzaj informacji, która powinna być przekazywana do ARR Ostateczny termin przekazania do ARR
1. Podmioty, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina, wyrabiające wino gronowe i moszcz gronowy z winogron pochodzących z upraw na terytorium Polski, przeznaczony do obrotu

a). Zgłoszenie wyrobu wina gronowego lub moszczu gronowego przeznaczonego do obrotu (formularz Ppw_P1_f1)

 b). deklaracja zbiorów (wg wzoru Rozporządzenia MRiRW*)

c). Deklaracja produkcji (wg wzoru Rozporządzenia MRiRW*)

d). Deklaracja zapasów moszczu gronowego, zagęszczonego moszczu gronowego, rektyfikowanego moszczu gronowego i wina wg stanu na dzień 31 lipca (wg wzoru Rozporządzenia MRiRW*)

a). 1 sierpnia każdego roku

b). 10 grudnia każdego roku

c). 10 grudnia każdego roku

d). 10 września każdego roku

2. Podmioty wyrabiające wino gronowe lub moszcz gronowy przeznaczony do obrotu, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina

a). Szacunkowa ilość i rodzaje win gronowych, które zostaną wyrobione na terytorium Polski, z podziałem na rodzaje (formularz Ppw_P1_f7)

b). Ilość i rodzaje wprowadzonych do obrotu win gronowych w poprzednim roku gospodarczym, uzyskanych z winogron, moszczy gronowych lub win gronowych przywiezionych na terytorium Polski z innych Państw Członkowskich UE, z podziałem na rodzaje oraz wskazaniem kraju ich pochodzenia (formularz Ppw_P1_f8)

a). w dwóch terminach:
do 15 sierpnia, a następnie do 30 października każdego roku

b). 31 sierpnia każdego roku

3. Podmioty, o których mowa w art. 16, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Deklaracja zapasów moszczu gronowego, zagęszczonego moszczu gronowego i wina wg stanu na 31 lipca (formularz Ppw_P1_P6) 31 sierpnia każdego roku
4. Podmioty prowadzące handel hurtowy posiadające zapasy win lub moszczy gronowych, o których mowa w art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina Deklaracja zapasów moszczu gronowego, zagęszczonego moszczu gronowego i wina wg stanu na 31 lipca (formularz Ppw_P1_P6) 31 sierpnia każdego roku

*) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wzorów formularzy deklaracji zbiorów winogron, produkcji oraz zapasów wina gronowego i moszczu gronowego (Dz.U. z 2007 r., Nr 6, poz. 44)

Jednocześnie Agencja zawiadamia, że w przypadku nie złożenia ww. informacji przez podmioty do tego zobowiązane, podlegają one karze grzywny w trybie przepisów o wykroczeniach, zgodnie z art. 33 i 33a ustawy z dnia 22.01.2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu wymaganych informacji, formularze oraz Warunki uczestnictwa w innych mechanizmach interwencyjnych funkcjonujących w ramach wspólnej organizacji rynku wina, aktów prawa krajowego i Unii Europejskiej można uzyskać:
na stronie internetowej www.arr.gov.pl w dziale rynki rolne - wino
w Telefonicznym Punkcie Informacyjnym (022) 661-72-72
w Biurze Produktów Roślinnych, Dział Tytoniu i Innych Rynków tel. (022) 661-71-70.

Źródło: ARR