Zgodnie z ustawą o produktach pochodzenia zwierzęcego, w przypadku wywozu produktów pochodzenia zwierzęcego do krajów trzecich Inspekcja Weterynaryjna niezwłocznie po każdym załadowaniu tych produktów nakłada plombę na środek transportu, kontener lub pojemnik, którymi są one wywożone - jeżeli taka plomba jest wymagana przez państwo trzecie. Na granicy taki transport może być poddany wyrywkowej kontroli przeprowadzanej przez organy celne. W takim przypadku plomby weterynaryjne są zrywane i nakładane są nowe przez funkcjonariuszy celnych. W związku z wymaganiami krajów trzecich, takich jak: Białoruś, Kazachstan, Ukraina, Federacja Rosyjska, Japonia i Chiny, plomby weterynaryjne powinny być ponownie założone. W przypadku braku tych plomb przesyłka może być odrzucona przez władze wyżej wymienionych krajów.

Po nałożeniu plomb weterynaryjnych wprowadzana jest korekta do świadectwa poprzez ręczne przekreślenie nr zdjętej plomby weterynaryjnej, wpisanie numeru nowej pomby, złożenie podpisu przez urzędowego lekarza weterynarii i przystawienie jego imiennej pieczęci oraz pieczęci organu. W przypadku innych państw trzecich niż wymienione nie ma obowiązku ponownego zakładania plomby weterynaryjnej.