Katarzyna Obraniak-Chyż (ur. w 1974 r.) jest magistrem socjologii, absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego. W 2006 r. rozpoczęła studium doktoranckie w Akademii Rolniczej w Lublinie (otwarty przewód doktorski). Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Lubelskiej Szkole Wyższej im. Króla Władysława Jagiełły (organizowane przez uczelnię przy współudziale ministerstwa finansów). Na Studiach Podyplomowych Krajowego Związku Banków Spółdzielczych uzyskała dyplom specjalisty Unijnych Programów w Rolnictwie.

W Polskim Instytucie Kontroli Wewnętrznej S.A. uzyskała certyfikat i tytuł Audytora Wewnętrznego PIKW I stopnia oraz wpis na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów Wewnętrznych tego Instytutu. Pracę w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła w 2002 r. W latach 2002-2006 była kierownikiem biura powiatowego ARiMR w Puławach. W 2006 r. została powołana na stanowisko zastępcy dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego, a następnie została dyrektorem tego Oddziału. Od 24 maja 2007 r. pełni obowiązki zastępcy prezesa ARiMR (na to stanowisko została oddelegowana z OR Lublin). Mężatka, ma dwie córki.

Roman Wenerski ma 51 lat. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Przed powołaniem na zastępcę prezesa ARiMR był zastępcą dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W latach 2003 – 2006 kierował Agencją Rynku Rolnego – najpierw jako zastępca prezesa, a potem prezes tej instytucji. W 2002 roku był wiceprezesem Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W latach 1995 – 2002 pełnił funkcję prezesa zarządu Lubelskiego Banku Regionalnego S.A.

Drogę zawodową rozpoczynał w Oddziale Wojewódzkim Banku Gospodarki Żywnościowej w Lublinie. Przeszedł w nim wszystkie szczeble zawodowe - od stażysty do zastępcy dyrektora. Ukończył liczne seminaria i szkolenia z zakresu prawa, bankowości i finansów oraz Wspólnej Polityki Rolnej. Żonaty, ma dwóch synów.

Źródło: ARiMR