Prof. dr hab. Krzysztof Domaradzki jest absolwentem Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pracę zawodową w IUNG PIB rozpoczął w roku 1989, bezpośrednio po ukończeniu studiów. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk rolniczych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ocena mieszanek herbicydowych w uprawie pszenicy ozimej (Triticum aestivum. L.)". Stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii otrzymał w roku 2007 w IUNG-PIB w Puławach na podstawie kolokwium habilitacyjnego, oceny dorobku naukowego oraz rozprawy habilitacyjnej pt. „Efektywność regulacji zachwaszczenia zbóż w aspekcie ograniczenia dawek herbicydów oraz wybranych czynników agroekologicznych".


Pozostałe nominacje profesorów nauk rolniczych otrzymali:
- Katarzyna Adamczewska-Sowińska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- Andrzej Borys, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie,
- Jean Diatta, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Cezary Kabała, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- Jarosław Kaszubkiewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- Daniel Korniewicz, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- Cezary Mądrzak, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Andrzej Suchman, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
- Elżbieta Sikora, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
- Adam Szewczuk, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
- Piotr Ślusarz, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
- Agnieszka Troszczyńska, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie,
- Bożena Waszkiewicz-Robak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.