Realizujemy Ramową Dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2000/60/WE, która zawiera dwa główne elementy. Pierwsza zasada ekologicznego gospodarowania wodami, która narzuca planowy rozwój zrównoważony, a druga to swoista konsultacja dokumentów działań, decyzji mówiących o gospodarowaniu wodą – podkreślał Leszek Karwowski.

Pod koniec marca w Rawie Mazowieckiej odbyło się III Krajowe Forum Wodne. Głównym tematem debaty były projekty planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy w Polsce. Plany, zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną oraz ustawą Prawo wodne, stanowią fundamentalny dokument w zakresie prawidłowego zarządzania zasobami wodnymi w kraju. Wczoraj tj. 31 marca odbyła się konferencja podsumowująca spotkanie.

Będą one stanowić podstawowe narzędzie współczesnej polityki wodnej, którego głównym celem ma być zaspokojenie potrzeb człowieka i gospodarki w wodę z równoczesnym uwzględnieniem zasad ochrony środowiska. Opracowane plany dotyczą zarówno konkretnych przedsięwzięć technicznych jak i działań o charakterze administracyjnym, ekonomicznym, badawczym, informacyjnym czy edukacyjnym. Ich wdrożenie ma zapewnić utrzymanie lub poprawę jakości wszystkich wód do 2015 r.

Jak ma się to do rolnictwa? Otóż w kategorii rolnictwo i leśnictwo ujęto działania, które mają ograniczyć zanieczyszczenie pochodzenia rolniczego oraz zwiększenie lesistości i ochrony bioróżnorodności w lasach.

Wśród działań znajduje się:
- redukcja zanieczyszczeń wód spowodowana przez azotany pochodzenia rolniczego, m.in. przez niewłaściwe stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, a także złego przechowywania nawozów naturalnych,
- monitorowania wód w odniesieniu do związków azotu oraz czynników wywołujących eutrofizację, analiza konieczności wyznaczenia obszarów szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego,
- przeciwdziałanie erozji i wypłukiwaniu zanieczyszczeń poprzez właściwa uprawę gleby, międzyplony, tworzenie pasów zieleni,
- wspieranie rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego,
- tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych i zbiorników oraz tworzenie korytarzy ekologicznych,
- regulacja lesistości i ochrona bioróżnorodności w lasach.

Źródło: farmer.pl/KZGW