Organizmy modyfikowane genetycznie są trudnym tematem, budzącym silne emocje i wymagającym dialogu społecznego. Uczestnicy dzisiejszego Forum Debaty Publicznej będą mogli wspólnie wypracować odpowiedzi na następujące pytania:

Jakie będą - w perspektywie najbliższych 20-30 lat - ekonomiczne, społeczne i środowiskowe konsekwencje wprowadzenia do polskiego rolnictwa upraw roślin zmodyfikowanych genetycznie, a jakie konsekwencje wprowadzenia zakazu ich uprawy?

Czy wprowadzenie do środowiska w Polsce roślin zmodyfikowanych genetycznie zagrozi bioróżnorodności?

Czy możliwa jest i na jakich zasadach koegzystencja wysokotowarowego rolnictwa z udziałem GMO oraz rolnictwa tradycyjnego oraz ekologicznego?

Czy, w związku z tym, że już obecnie składnikiem pasz wysokobiałkowych są rośliny genetycznie zmodyfikowane, możliwa jest produkcja zwierzęca z zakazem stosowania GMO jako składnika pasz?