Targom w Modrzu koło Poznania towarzyszył panel dyskusyjny zorganizowany przez firmy Bayer CropScience i Zakłady Azotowe „Puławy" S.A. Dr Jerzy Próchnicki z firmy Bayer CropScience omówił zagadnienia legislacyjne ograniczające negatywny wpływ rolnictwa na środowisko naturalne. Jednym z takich czynników jest przestrzeganie prawidłowego doboru i następstwa roślin, co gwarantuje ograniczenie rozwoju populacji agrofagów, redukcję zachwaszczenia oraz ograniczenie strat azotu. Decydując się jednak na wprowadzenie rozwiązań związanych z rolnictwem zrównoważonym w Polsce warto także wiedzieć, że w naszym kraju średni koszt zużycia ś.o.r. na hektar użytków rolnych wynosi około 30 euro/ha, podczas gdy np. w Niemczech jest to już prawie 100 euro/ha.


Ważnym punktem debaty było omówienie zagrożeń jakie pojawiają się m.in. przed polskimi producentami nawozów sztucznych. - Proponowane zmiany legislacyjne w prawie unijnym dotyczące ograniczenia emisji CO2 w ramach dyrektywy ETS oraz związane z nią akty wykonawcze mogą mieć bardzo niekorzystny wpływ na funkcjonowanie sektora nawozowego i przenieść koszty na ceny nawozów i rolnictwo jednocześnie zagrażając istnieniu niektórych zakładów. To może prowadzić do koncentracji produkcji poza UE i eliminować możliwość wyboru u polskiego rolnika - komentował Hubert Kamola - dyrektor handlowy „PUŁAW".


- Wprowadzenie w życie tych regulacji może spowodować przeniesienie produkcji nawozów z UE i Polski do krajów sąsiednich. Polska jest szczególnie dotknięta przez te ograniczenia ze względu na osadzenie naszej energetyki na węglu. Należy podkreślić, że zakłady produkujące nawozy sztuczne np. w Rosji, Chinach emitują w trakcie produkcji znacznie więcej dwutlenku węgla niż nowoczesne zakłady w Polsce czy innych krajach UE. Można nawet powiedzieć, że wprowadzenie tych regulacji spowoduje swoistego rodzaju „przerzucanie śmieci do sąsiada", co tak na prawdę nie poprawi, a wręcz zaszkodzi jeszcze bardziej środowisku - mówił Hubert Kamola. Niebezpieczeństwem jest także ewentualne wprowadzenie ograniczeń w zawartości kadmu w nawozach fosforowych, zmiana Rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, oraz proponowane obostrzenia w obrocie saletrą amonową oraz nawozami na jej bazie.

O planowanych zmianach dotyczących Wspólnej Polityki Rolnej mówił dr Waldemar Guba, zastępca dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy z Zagranicą w MRiRW. Jak informował, zmiany wprowadzane we WPR cały czas mają dostosowywać ją do zmieniających się potrzeb i różnych uwarunkowań rynkowych. Dużo kontrowersji budzi system dopłat bezpośrednich, które stanowią blisko 80 proc. unijnego budżetu kierowanego do sektora rolnego. Zmiany w tym systemie są konieczne, aby dostosować go do aktualnych uwarunkowań rynkowych, a zrównywanie systemu płatności bezpośrednich we wszystkich krajach członkowskich jest jednym z kluczowych tematów w rozmowach toczonych przez stronę polską z KE.

W trakcie debaty mówiono również o sytuacji na rynku zbóż. Jak informował Tomasz Zdziebkowski z firmy Top Farms, tegoroczne zbiory zbóż na skutek suszy zapowiadają się w krajach basenu Morza Śródziemnego (w tym szczególnie we Francji), a także w Federacji Rosyjskiej znów na niskim poziomie. W jego opinii najbliższe 3-5 lat będzie trudne, jeśli chodzi o zapewnienie odpowiedniej ilości żywności na świecie. Dlatego w opinii dr Próchnickiego konieczne jest realizowanie innowacyjnych działań, które pozwolą zwiększyć produktywność i będą bezpieczne dla środowiska. Przyszłość rolnictwa to także zintegrowane systemy produkcji, w których będą wykorzystywane nowoczesne odmiany znoszące niekorzystne warunki środowiskowe oraz prowadzone właściwe nawożenie i chemiczna ochrona roślin.