Jak informuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju w związku z koniecznością wykonania postanowień zapisu Rozdziału 3 art. 87 ust. 1 pkt. 1, ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr. 157 poz. 1240) z dniem 31 grudnia bieżącego roku ulegną likwidacji gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych.

W przypadku Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych takim gospodarstwem jest Krajowe Centrum GIJHARS. Dlatego z początkiem roku 2011 nastąpi zaprzestanie prowadzenia przez laboratoria GIJHARS działalności usługowej dla producentów artykułów rolno-spożywczych na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Stanisława Kowalczyka, Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych,  laboratoria Inspekcji po 1 stycznia 2011 r. będą wykonywały jedynie oceny na wniosek.

Wnioski o wykonanie określonego badania należało będzie kierować do właściwego dla siedziby wnioskodawcy Wojewódzkiego Inspektoratu. Do jego właściwości będzie należała ocena, czy taki wniosek zostanie skierowany do laboratorium w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania, czy wystarczająca do wydania oceny będzie dokumentacja dostarczona przez producenta.

Sprawdź ceny kontraktów terminowych