Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA zorganizowała konferencję dotyczącą odnawialnych źródeł energii, współfinansowaną z dotacji Komisji Europejskiej. Konferencja odbyła się w dniach 22-23 października br. i obejmowała część plenarną w Opolu oraz wyjazd do dwóch biogazowni w Czechach.

Konferencja stała się dogodną okazją do spotkania szerokiego grona specjalistów z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej i odnawialnych źródeł energii (głównie biogazu). W konferencji udział wzięło ponad 100 osób związanych z sektorem OZE, przede wszystkim producenci rolni/przedstawiciele grup producenckich z województw: opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i lubuskiego zainteresowani produkcją i przetwórstwem biomasy rolniczej do celów energetycznych. Ponadto w konferencji uczestniczyli również przedstawiciele przemysłu energetycznego, firm oferujących technologie, doradcy rolni i rolnośrodowiskowi, przedstawiciele samorządu rolniczego, rolniczych związków branżowych oraz władz szczebla lokalnego i centralnego.

Głównym celem konferencji było stworzenie platformy do dyskusji nad możliwościami produkcji energii odnawialnej z wykorzystaniem biomasy pochodzenia rolniczego. Podczas spotkań plenarnych poruszono szereg zagadnień bezpośrednio związanych z polityką rolną i energetyczną, w tym głównie z produkcją biogazu rolniczego oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi i prawnymi towarzyszącymi jego produkcji. Spotkanie i dyskusja miały na celu nie tylko rozpowszechnienie informacji dotyczących Polski, ale także przedstawienie przykładów z innych państw członkowskich, w tym mocno zaawansowanych w procesie wytwarzania energii z biogazu, Niemiec. Doskonałym uzupełnieniem rozważań podczas konferencji stała się wizyta w Czechach, gdzie uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi i technologią produkcji.

Podczas otwarcia konferencji, dyrektor Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA Ryszard Pazura podkreślił coraz większe znaczenie roli odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich oraz zaznaczył potrzebę wypracowania wspólnych rozwiązań, mogących przysłużyć się rozwojowi tego sektora w Polsce. Wypracowane wnioski i rekomendacje pozwolą na zrealizowanie celu wskaźnikowego dla Polski określonego na rok 2020 na poziomie 15%.

W imieniu Marszałka Województwa Opolskiego przemówił Tomasz Kostuś odpowiadający w Zarządzie Województwa za zagadnienia związane z energią odnawialną. Podkreślił on, że jest to ważny i istotny temat nie tylko z punktu widzenia Unii Europejskiej. Energia odnawialna została uwzględniona również jako jeden z głównych punktów w orędziu przez nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przenosząc tą kwestię na grunt lokalny, stwierdził, że wzrost produkcji i wykorzystania energii odnawialnej stanowi również jeden z priorytetów w strategii rozwoju województwa opolskiego.

Źródło: farmer.pl