Jak udało się nam dowiedzieć spośród 116 złożonych wniosków pozytywną weryfikację przeszło 108 na kwotę 40 mln 153 tys. 178 zł. Pieniądze te pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i zostaną przeznaczone między innymi na budowę oraz wyposażaniu świetlic wiejskich i domów kultury, boisk i sal sportowych oraz renowacje zabytkowych kościołów wiejskich.

Z wnioskami o dofinansowanie z PROW 2007 – 2013 w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi mogą występować: gminy, instytucje kultury, kościoły oraz organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego. Dotacje tę można przeznaczyć przede wszystkim na budowę, przebudowę, remont lub wyposażenie obiektów pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe, które służą promocji obszarów wiejskich, w tym propagowaniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, sztuki oraz kultury,

Ponadto na sfinansowanie budowy, remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych, zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w danym regionie, w tym budynków będących zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne oraz na odnawianie, eksponowanie lub konserwacje lokalnych pomników historycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci czy kultywowanie tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.
Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 75 % kosztów planowanej inwestycji.

Źródło: farmer.pl