Informacja dotycząca wejścia w życie przepisu nowelizującego ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, w zakresie zwalniającym organy Agencji Rynku Rolnego z obowiązku odnotowywania wniesienia opłaty skarbowej od czynności urzędowych dokonywanych przez te organy

W dniu 11 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw Nr 64 pod pozycją 427 opublikowana została ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zgodnie z art. 48 przedmiotowej ustawy, w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635) art. 2 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
nie podlega opłacie skarbowej dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych zadań dotyczących organizacji rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.”

Zmiana w ustawie o opłacie skarbowej wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, tj. z dniem 11 kwietnia 2007 r. (art. 50 ustawy), a zatem Agencja Rynku Rolnego od czynności urzędowych jakimi są m.in. wydawanie decyzji administracyjnych, dokonywanych od dnia 11 kwietnia 2007 r. nie pobiera opłaty skarbowej, z wyłączeniem czynności urzędowych związanych z zadaniami w zakresie administrowania obrotem z zagranicą towarami rolno-spożywczymi.

Mając na uwadze powyższe, od czynności urzędowych dokonywanych przez ARR począwszy od dnia 11 kwietnia 2007 r., wskutek złożenia wniosków przed tą datą, powinna zostać pobrana opłata skarbowa. W przypadku jej nieuiszczenia czynność może zostać dokonana tylko na podstawie art. 261 § 4 pkt 1 k.p.a.

W stosunku do decyzji wydawanych na wnioski składane od dnia 11 kwietnia 2007 r. obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej nie powstaje. Nie dotyczy to pełnomocnictw składanych w ARR oraz czynności z zakresu administrowania obrotem towarowym
z zagranicą.

W każdym przypadku na decyzji, zezwoleniu, zaświadczeniu wydawanym przez ARR powinna zostać umieszczona odpowiednia adnotacja o uiszczeniu, nieuiszczeniu, zwolnieniu bądź nie podleganiu obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej.

Źródło: ARR