Od 13 marca przywrócono kontrole osób przekraczających granicę państwa. Dotyczy to także polskich rolników, którzy posiadają część lub całość swoich gruntów po czeskiej stronie granicy. Straż Graniczna przypomina, że w celu uprawy swojego pola, rolnik przekraczający granicę musi posiadać odpowiednie zezwolenie.

W celu uzyskania zgody na przekroczenie granicy należy przesłać wniosek do właściwego ze względu na miejsce przekroczenia granicy Komendanta Placówki Straży Granicznej. Wniosek powinien zawierać: dane personalne wnioskodawcy (należy uwzględnić również osoby wykonujące prace w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po stronie państwa sąsiedniego); datę i miejsce planowanego przekroczenia granicy wraz z uzasadnieniem (np. prace polowe w rejonie znaku granicznego nr … ) i adres do korespondencji (adres poczty internetowej).

Jak zaznacza Straż Graniczna, we wniosku można wskazać określony okres czasu związany z wykonywaniem prac polowych. Do wniosku należy dołączyć dokumentację potwierdzającą prawo do dysponowania gruntem. Po uzyskaniu odpowiedniej zgody, osoba wnioskująca każdorazowo, z wyprzedzeniem co najmniej 4 godzin, powinna poinformować właściwą miejscowo Placówkę Straży Granicznej o zamiarze przekroczenia granicy w uzgodnionym miejscu.

Straż Graniczna prosi o korzystanie z poczty elektronicznej. Osoby przekraczające granicę w celu wykonania prac w gospodarstwie rolnym, które znajduje się po obu stronach tej granicy zwolnione są z kwarantanny. Wykaz danych teleadresowych właściwych miejscowo placówek SG zostały zamieszczone na stronie internetowej Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.