ANR przypomina, że o stypendia pomostowe mogą ubiegać się maturzyści, którzy mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców i pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 970 zł netto lub 1190 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniu o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Oprócz tego warunkiem koniecznym, by otrzymać stypendium, jest zdobycie na egzaminie maturalnym łączną liczbę punktów nie niższą niż 105, obliczoną zgodnie z algorytmem liczenia punktów, który jest zamieszczony w załączniku do Regulaminu stypendiów.

Stypendia pomostowe to nagroda za dobre wyniki w nauce, w postaci 5 tys. zł wypłacanych w 10 miesięcznych ratach, od października 2011 do lipca 2012. W tegorocznej edycji Programu przyznanych zostanie ok. 700 stypendiów. Oprócz młodzieży ze środowisk popegeerowskich stypendia obejmują także uczestników finałów olimpiad przedmiotowych oraz wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także laureatów konkursu Dyplom Marzeń posiadających rekomendacje lokalnych organizacji pozarządowych.

Wszelkie informacje dotyczące niezbędnych dokumentów, by ubiegać się o stypendium, jak i adresy i numery telefonu do oddziałów terenowych Agencji Nieruchomości Rolnych są dostępne na stronach: www.stypendia-pomostowe.pl.