Komitet Protestacyjny niezmiennie uważa, że dalsza współpraca środowiska rolniczego z obecną Dyrekcją OT ANR w Szczecinie nie jest i nie będzie w dalszej perspektywie możliwa.

Mimo tego, do tej pory w toku spotkania zespołu, w którego skład wchodzili przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego (MKP RWZ) oraz Ekspertów przy MKP RWZ ustalono porozumienie w zakresie następujących punktów:

I) Przetarg ograniczony

1. Agencja odstępuje od przeprowadzenia przetargu na wniosek upoważnionego przez Izbę Rolniczą członka komisji albo po zgłoszeniu sprzeciwu Izby Rolniczej, w związku z uzasadnionymi wątpliwościami odnośnie osób mających uczestniczyć w przetargu.

2. W przypadku dwukrotnego odwołania przetargu Agencja przeznacza nieruchomość do przetargu ograniczonego na dzierżawę krótkoterminową, nie krótszą niż jeden okres wegetacyjny. Umowa dzierżawy zawarta w tym trybie może być przedłużona na okres przekraczający 3 lata.

II) Przetarg ograniczony ofertowy

3. Na uzasadniony względami gospodarczymi wniosek Izby Rolniczej Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych może przeprowadzić ograniczony przetarg ofert pisemnych na sprzedaż nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w celu utworzenia albo powiększenia gospodarstwa rodzinnego. Tryb ten winien być rozważany w pierwszej kolejności.

4. Wniosek, o którym mowa w pkt. 1, powinien wskazywać w szczególności inne poza ceną i warunkami płatności kryteria oceny oferty takie jak na przykład:
a. Powierzchnia gospodarstwa,
b. Odległość gospodarstwa od położenia sprzedawanej nieruchomości.

III) Prawo odkupu

5. W załączniku do wytycznych stanowiących załącznik do zarządzenia nr 18/12 Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych z dnia 24 lipca 2012 r. w
sprawie sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa katalog sytuacji, w których Agencja może wykonywać prawo odkupu rozszerza się o przypadki gdy:

a. Nabyta nieruchomość wykorzystywana jest na inny cel, niż prowadzenie działalności rolniczej.
b. Prowadzona działalność rolnicza na nabytej nieruchomości nie jest wykonywana osobiście przez nabywcę.

6. Izba Rolnicza zawiadomi o zasadności skorzystania z prawa odkupu przez Agencję. W terminie 7 dni Agencja zobowiązana jest do udzielenia odpowiedzi i uzasadnienia w przypadku nieskorzystania z prawa odkupu.


IV) Sankcje finansowe

7. Wprowadzenie w umowie sprzedaży nieruchomości Zasobu WRSP sankcji finansowych w wysokości 40% ceny sprzedaży za niedotrzymanie przez nabywcę w okresie 10 lat zobowiązania się do:
a. Osobistego prowadzenia działalności rolniczej na gruncie nabytym z Zasobu,
b. Poinformowania o zamiarze zbycia nabytej nieruchomości, w przypadku gdy Agencji nie przysługuje prawo pierwokupu albo zachodzi przypadek, o którym mowa w art. 4 ust. 4 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
c. Nieustanawiania bez zgody Agencji hipoteki na gruncie nabytym z Zasobu.

V) Zabezpieczenia
8. Stosowanie przy sprzedaży na raty nieruchomości rolnych w trybie przetargu ograniczonego zabezpieczeń jedynie w formie hipoteki oraz weksla In blanco.

Strony oświadczają, że w dalszym ciągu będą dążyć do udoskonalenia regulacji prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi.

Obu stronom, podczas prowadzonych przez dwa dni rozmów (3-4.01.2013r.) nie udało się dojść do porozumienia w następujących zagadnieniach.

1. Komisja przetargowa
Propozycja Komitetu Protestacyjnego: W skład komisji przetargowej wchodzą trzy osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych i dwie osoby wskazane przez ANR.

Propozycja Przedstawicieli Ministerstwa: W skład komisji przetargowej wchodzą przewodniczący oraz dwóch członków wskazanych przez Agencję, a na wniosek Izby Rolniczej, złożony po zasięgnięciu opinii rolniczych związków zawodowych, skład komisji rozszerza
się o osoby wskazane przez Izbę Rolniczą, nie więcej jednak niż 50 proc. składu komisji.

2. Prawo odkupu

Propozycja Komitetu Protestacyjnego:

-Komitet proponuje obowiązkowe stosowanie przez ANR prawa odkupu lub pierwokupu w sytuacjach, kiedy ziemia zakupiona w drodze przetargu ograniczonego i pierwszeństwa nabycia, wykorzystywana jest niezgodnie z przeznaczeniem, o czym mówi ustawa.
- Stworzenie funduszu przeznaczonego na odkup nieruchomości wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Zgodnie z ustaleniami z dnia 28 grudnia 2012 roku poczynionymi w trakcie spotkania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Stanisława Kalemby oraz Prezesa ANR Pana Leszka Świętochowskiego z Przedstawicielami Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Rolników Województwa Zachodniopomorskiego, rozmowy na temat pozostałych postulatów Komitetu Protestacyjnego zostaną przeprowadzone w terminie późniejszym uzgodnionym między stronami.