4 sierpnia br. podpisane zostało porozumienie pomiędzy Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Nasiennictwa a Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie współpracy w zakresie prowadzenia kontroli wzajemnej zgodności (cross-compliance) dotyczących:

1.
zdrowia roślin wynikających z ust. 9 pkt. B załącznika II do rozporządzenia Rady (WE) Nr 73/2009 z dnia 19 stycznia 2009 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego dla rolników w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005, (WE) nr 247/2006, (WE) nr 378/2007 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1782/2003 (Dz.U. L 30 z 31.1.2009, str. 16);
2.
zdrowia publicznego w odniesieniu do żywności pochodzenia roślinnego wynikających z ust. 11 pkt. B załącznika II do ww. rozporządzenia 73/2009;
3.
minimalnych wymogów dotyczących stosowania środków ochrony roślin, o których mowa w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 26 lutego 2009 w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 33, poz. 262, ze zm.).

Na mocy podpisanego porozumienia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa powierza Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa prowadzenie w gospodarstwach rolnych kontroli sprawdzających spełnienie ww. wymogów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r.