Ponad wszelką wątpliwość Polska to obecnie kraj o bardzo dużym potencjale rolniczym, zarówno pod względem ilości jak i jakości produkcji rolniczej, w tym zwłaszcza w zakresie produkcji zdrowej żywności. Większość polskich gospodarstw rolnych (ponad 90%) ma charakter tradycyjnych gospodarstw rodzinnych, z których często utrzymuje się wielopokoleniowa rodzina. Rolnictwo polskie konkuruje tym potencjałem z czołowymi krajami europejskimi i dziwne jest, że obecny Rząd nie przykłada znaczenia do rozwoju tego ważnego segmentu gospodarki,  nie stworzył spójnej polityki rolnej i zaniedbał wiele ważnych obszarów negocjacji w ramach Wspólnej Polityki Rolnej UE.

Prawo i Sprawiedliwość docenia znaczenie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich  dla zrównoważonego rozwoju gospodarki narodowej i stabilizacji sytuacji społecznej w kraju. Już  w 2005 roku rozpoczęto  działania programowe tworzące podstawy  narodowego programu rozwoju, w tym opracowany został program rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. W latach 2005 - 2007 Rząd „Prawa i Sprawiedliwości”  stworzył kształt  merytoryczny i efektywnie wdrażał program dla polskiej wsi i rolnictwa.  Jego generalnym celem było wyrównanie szans mieszkańców obszarów wiejskich i poprawa poziomu życia rodzin rolniczych, a realizacja spowodowała, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich stał się integralną częścią gospodarki narodowej. Wdrażanie programu dla polskiej wsi doprowadziło do pełnego wykorzystania środków unijnych z perspektywy finansowej 2004-2006, wprowadzenia krajowych instrumentów wsparcia, paliwa rolniczego, dopłat do ubezpieczeń, ustabilizowania rynków rolnych.  Za rządów Prawa i Sprawiedliwości poprawiła się sytuacja na wsi, nastąpił realny wzrost nakładów na rolnictwo, a korzystna sytuacja dochodowa polskiego rolnictwa zapewniła rozwój gospodarstwom rolnym i bezpieczeństwo żywnościowe  w kraju.

Kontynuując te prace, powołany po 2008 roku, działający pod kierunkiem byłego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztofa Jurgiela, Zespół Rolny PiS konsekwentnie monitorował stan polskiego rolnictwa  i wielokrotnie aktualizowano cele i zadania wcześniej opracowanego programu. W ramach tych prac w dniu 26 marca 2011 roku w Sejmie RP odbyła się Konferencja Programowa organizowana przez Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości wspólnie z Grupą Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, w której wzięło udział ponad 570 osób z całego kraju. Konferencję otworzył prezes Jarosław Kaczyński, podkreślając rolę bezpieczeństwa żywnościowego w burzliwym okresie kryzysu gospodarki światowej oraz znaczenie polskiego rolnictwa dla zachowania tego bezpieczeństwa, czemu powinny towarzyszyć równe warunki finansowania, zarówno w skali budżetu Państwa jak też poprzez zapewnienie równych dopłat  w relacji do rolników z innych krajów UE.  Uczestnicy wysłuchali też  głosów ekspertów reprezentujących naukę i praktykę rolniczą  na temat problemów polskiego rolnictwa po trzech latach rządu Donalda Tuska oraz propozycji programowych wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich ze strony polityków – posłów na Sejm RP, a następnie  wywiązała się dyskusja nad kierunkami niezbędnych działań naprawczych.

Podkreślano w dyskusji, że Prawo i Sprawiedliwość nadal czuje się odpowiedzialne za los wszystkich Polaków, dlatego w kolejnym kroku podejmuje próbę stworzenia Narodowego Programu Rolnego.  PiS dowiódł już wcześniej, że potrafi programować rozwój obszarów wiejskich w oparciu o spójne kryteria i strategiczną perspektywę działania. Program rolny, zachowując tożsamość wsi, jej wartość kulturową i społeczną, daje podstawy do wykreowania warunków dla rozwoju rolnictwa i społeczeństwa na obszarach wiejskich. Odważnie podejmuje tym samym wyzwania teraźniejszości i przyszłości.

Uczestnicy Konferencji opowiedzieli się za konsekwentnym przeciwdziałaniem pogłębianiu się różnic pomiędzy miastem a wsią. Uważają, że Rzeczpospolita powinna stwarzać podobne szanse indywidualnego rozwoju, bez względu na miejsce zamieszkania. W dobie kryzysu wieś i rolnictwo czeka na racjonalne i przyjazne działania, które wzmocnią gospodarkę rolną, zwiększą dochody rolników i zapewnią warunki zrównoważonego rozwoju oraz godziwe warunki życia na obszarach wiejskich, gdzie w wyniku migracji zamieszkuje coraz więcej mieszkańców miast, uciekających od trudności życia codziennego.

Krytycznie oceniono prace rządu, a szczególnie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego, wskazując na szereg zaniedbań, grzech zaniechania, a przede wszystkim brak spójnego programu dla polskiego rolnictwa.  Podniesione zostały zarzuty zarówno w odniesieniu do polityki wewnętrznej w polskim rolnictwie, jak też do działań na forum Unii Europejskiej, w odniesieniu do negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej. Minister Sawicki został obwiniony o psucie polskiego rolnictwa, brak skuteczności w negocjacjach o kształt WPR w Brukseli oraz negocjacjach z ministrem Rostowskim o wielkość środków na rolnictwo w budżecie Państwa. Aktualny rząd Donalda Tuska w opinii rolników zebranych na konferencji rolnej PiS nie wywiązuje się z deklarowanego w 2007 roku programu, doprowadzając do obniżenia dochodów rolników i opłacalności produkcji rolnej. Nastąpiło rozregulowanie rynków rolnych, czego wymownym przykładem jest sytuacja na rynku cukru i jego ceny przekraczające już 6 złotych.  Wskazywano, że z dużym opóźnieniem wdrażany jest kluczowy dla sytuacji w rolnictwie  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, rząd nie prowadzi efektywnej polityki społecznej wobec wsi i jej mieszkańców. Obserwuje się narastające bariery w dostępie mieszkańców wsi do edukacji, świadczeń opieki zdrowotnej, opieki społecznej . Między innymi zaniechano wdrażania Narodowego Programu Edukacji Młodzieży Wiejskiej i zdemontowano system doradztwa rolniczego.

Uczestnicy konferencji postulowali  o  uznanie spraw wsi i rolnictwa, w tym zwłaszcza przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej za jeden z zasadniczych priorytetów prezydencji polskiej w Unii Europejskiej w II połowie 2011 roku; zdecydowanego i konsekwentnego zabiegania w ramach tej polityki o możliwie najwyższy poziom finansowania, który pozwoli na rzeczywiste wyrównanie poziomu bezpośrednich dopłat rolniczych, ale też wspieranie zmian sprzyjających wsparciu gospodarstw rodzinnych, małych i średnich przedsiębiorstw  i odbiurokratyzowania procedur WPR. Wobec obecnego stanu  rozregulowania rynku rolnego należy dążyć do zapewnienia skutecznych działań stabilizujących i chroniących rynki rolne, w tym pilnego wdrożenia rozwiązań prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych, stworzenia warunków do odbudowy i rozwoju spółdzielni rolników. Podkreślano znaczenie prowadzenia polityki rozwoju zapewniającej rozwój zrównoważony i trwały, a nie,  jak stanowi aktualna koncepcja Rządu, rozwój według koncepcji polaryzacyjno-dyfuzyjnej, dyskryminującej rozwój obszarów poza metropoliami. W tym obszarze istnieje spójność pomiędzy programem rolnym i programem samorządowym Prawa i Sprawiedliwości.