Obecny rząd nie radzi sobie z kryzysem na rynku mleka, zbóż, owoców i warzyw - utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość. W 2008 i 2009 nastąpił drastyczny spadek cen produktów rolnych (przy jednoczesnym wzroście cen środków produkcji) i całkowita destabilizacja rynków rolnych. Przykładowo ceny mleka od 2007 roku spadły prawie o połowę. Rząd w tym zakresie nie podjął środków zaradczych, dodatkowo drastycznie ograniczył wysokość rekompensat ze rezygnację z kwoty mlecznej i środków na program „Szklanka mleka w szkole”. Obecne ceny żyta osiągają około 200 zł/tonę w porównaniu z ok. 750 zł/tonę w 2007 roku. Dramatyczna sytuacja trwa już drugi rok na rynku owoców i warzyw. W 2008 roku ceny spadły o ponad połowę w stosunku do 2007 roku.

Od czasu objęcia rządów przez koalicję PO-PSL następuje systematyczne pogłębianie się kryzysu w polskim rolnictwie - uważa PiS. Pogarszają się warunki życia na wsi i postępuje spadek opłacalności produkcji. Instytucje podległe Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie wywiązują się ze swoich ustawowych obowiązków. Brakuje środków na szkoły rolnicze, melioracje i weterynarię. Rząd nie stworzył jednolitej koncepcji reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i nie prowadzi polityki wzmocnienia gospodarstw rodzinnych. Brak jest środków na kredyty preferencyjne, będące podstawą funkcjonowania rolników w trudnych okresach ekonomicznych. Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 2007-2013 została całkowicie zaniedbana. Nie ma koncepcji wsparcia produkcji biopaliw.

Za rządów PiS w latach 2005-2007 wprowadzono program rolny, który przyczynił się do poprawy sytuacji ekonomicznej rolnictwa, oraz zapewnił gospodarstwom rolnym możliwość rozwoju i funkcjonowania na jednolitym rynku europejskim. Za rządów PiS warunki życia mieszkańców obszarów wiejskich uległy wyraźniej poprawie.

źródło: farmer.pl/PIS