Do priorytetów na lata 2012-2013 należą: wzmacnianie efektywności realizacji zadań przez lokalne grupy działania (LGD), w tym aktywizacji społeczności wiejskiej oraz budowy i realizacji lokalnych strategii rozwoju, promowanie rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz wspólnych form działalności gospodarczej, wsparcie rozwoju turystyki wiejskiej w tym agroturystyki, promocja produktu tradycyjnego i lokalnego oraz żywności wysokiej jakości; promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich i spójności terytorialnej; wsparcie działań na rzecz zachowania i ochrony tradycji oraz dziedzictwa i krajobrazu kulturowego wsi, przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej i jej drugiego filaru rozwoju obszarów wiejskich po 2013 roku.

Propozycje w formie pisma prosimy przesyłać na adres Sekretariatu Centralnego KSOW oraz w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksow@minrol.gov.pl w terminie do dnia 9 września 2011 r.