Przedstawiono najważniejsze trendy opinii publicznej w Polsce w zakresie oceny sytuacji w kraju i członkowstwa w Unii Europejskiej. Przedstawione wyniki pochodzą z wiosennej edycji badania Eurobarometr, zrealizowanej na wiosnę br., na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków w wieku 15 i więcej lat.

Dwie trzecie respondentów (67 proc) jest zadowolonych z obecności w Unii Europejskiej. W 2004 roku, w przededniu akcesji, twierdziło tak 42 proc. ankietowanych. Średnio w Europie sądzi tak 57 proc. Najlepiej członkowstwo swojego kraju w Unii oceniają Holendrzy (77 proc.) i Irlandczycy (76 proc.), zaś na przeciwległym biegunie znajdują się Finowie i Szwedzi (24 proc.) oraz Francuzi (21 proc.).

Z sondażu Eurobarometr wynika, że przeszło dwie trzecie Polaków (68 proc.) ufa Unii Europejskiej. Wiosną 2004 roku odsetek ten wynosił 33 proc., zaś jesienią 2006 – 58 proc., średnio 57 proc. Europejczyków ufa UE.

Przeszło trzy czwarte respondentów (78 proc.) sądzi, że nasz kraj skorzystał na członkostwie w UE. Wiosną 2004 zgadzało się z tym twierdzeniem 50 proc. ankietowanych.

Zdaniem 63 proc. ankietowanych członkostwo w Unii wpłynęło pozytywnie na stabilność gospodarczą Polski. 49 proc. badanych uważa, że za sprawą członkostwa Polska jest bardziej stabilna politycznie.

Coraz więcej Polaków ufa instytucjom unijnym: największy odsetek Parlamentowi Europejskiemu i Komisji Europejskiej ( po 60 proc.), nieco mniejszy darzy zaufaniem Radę Unii Europejskiej (54 proc.).

Polska należy do grupy państw, którego obywatele są najbardziej przywiązani do UE (65 proc.). Jedynie w Belgii wskaźnik ten jest wyższy i wynosi 66 proc.

Poprawa nastrojów społecznych w Polsce jest zauważalna przede wszystkim, gdy chodzi o ocenę gospodarki kraju oraz sytuacji na rynku pracy. 45 proc. Polaków dobrze ocenia stan polskiej gospodarki. Pół roku temu – jesienią 2006 sądził tak, co trzeci (33 proc.).

Prawie połowa ankietowanych (45 proc.) spodziewa się poprawy sytuacji na rynku pracy w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Wiosną 2006 podobny optymizm przejawiało zaledwie 18 proc. respondentów.

W ocenie opinii publicznej bezrobocie traci na znaczeniu jako centralny problem, przed którym stoi Polska. Dzisiaj wskazuje na nie 45 proc. ankietowanych. Przed rokiem 78 proc. Polaków uważało brak miejsc pracy za główne wyzwanie dla kraju. W skali Europy przeszło jedna trzecia respondentów wskazuje bezrobocie jako główny problem.

Polacy są optymistami w ocenie własnej sytuacji życiowej 77 proc. deklaruje zadowolenie ze swojego życia. Pod tym względem sytuacja Polsce jest zbliżona do europejskiej średniej 80 proc.

40 proc. badanych oczekuje, że najbliższe 12 miesięcy będzie dla nich lepsze od poprzednich. Optymizm Polaków w tym zakresie kształtuje się na poziomie europejskiej średniej 40 proc.

Polacy pozostają nieufni wobec instytucji krajowych: rządowi ufa 18 proc. ankietowanych, Sejmowi – 15 proc. Poziom zaufania do instytucji krajowych należy do najniższych w Unii.

Polacy, tak jak inni Europejczycy, najczęściej kojarzą Unię Europejską ze swobodą podróżowania, możliwością podejmowania nauki oraz pracy na terenie Wspólnoty.

Najważniejszym efektem integracji europejskiej jest dla Polaków swobodny przepływ towarów, osób i usług – wskazuje nań 42 proc. badanych.

W świetle danych krajowego raportu Eurobarometr nie dziwią słowa Przewodniczącego Komisji Europejskiej, José Barroso, który podczas konferencji prasowej w Parlamencie Europejskim 10 lipca powiedział: Jeśli istnieje proeuropejska opinia publiczna, to jest nią opinia publiczna w Polsce.

W wynikach kolejnej edycji badania, Eurobarometr zwraca uwagę przede wszystkim wyraźna poprawa nastrojów społecznych w Polsce, a także wysokie i stale rosnące poparcie dla członkowstwa w UE oraz szerzej dla integracji europejskiej.

Źródło: Farmer.pl