Jak powiedziała wicepremier Szwecji Maud Olofsson, w Szwecji udział energii ze źródeł odnawialnych wynosi 28 proc. Wiele małych przedsiębiorstw szwedzkich tworzy miejsca pracy w sektorze odnawialnych źródeł energii. "Naszym celem jest budowa systemu energii odnawialnej" - powiedziała Olofsson.

Jak poinformowała Gęsicka, w latach 2007-2013 Polska otrzyma ogromne wsparcie z budżetu Unii Europejskiej na politykę spójności (w tym m.in. na rozwój energii odnawialnej). - Będziemy beneficjentem mniej więcej jednej piątej całego budżetu wspólnotowego w tym zakresie. Kwestie źródeł energii i promowania inwestycji w zakresie energii odnawialnej również są ujęte w naszych planach na ten okres - powiedziała Gęsicka.

Uczestniczący w konferencji minister gospodarki Piotr Woźniak dodał, że Polska posiada znaczne zasoby biomasy, które mogą być w wykorzystane w energetyce.

Wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła powiedział pod koniec marca, że na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych możemy w latach 2007-2013 pozyskać ze środków UE m.in. 542 mln euro w ramach jednego z priorytetów programu operacyjnego "Infrastruktura i Środowisko".

W realizacji priorytetu, z którego miałoby pochodzić 542 mln euro, chodzi o poprawę sprawności wytwarzania energii elektrycznej, obniżania strat w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej oraz ciepła, zmniejszenia zużycia energii w sektorze publicznym. Wsparcie w ramach tego priorytetu będzie służyć budowie nowych mocy wytwórczych opartych na odnawialnych źródłach energii oraz produkcji biokomponentów i biopaliw.

Pewne kwoty na te cele - po ok. 500 mln euro - możemy również pozyskać w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW).

Źródło: gazeta.pl