Pod koniec sierpnia br. w Białymstoku odbyło się spotkanie polsko-białoruskiej grupy roboczej do spraw weterynarii. Stronie białoruskiej przewodniczył Jurij A. Piwowarczyk, Główny Państwowy Lekarz Weterynarii Republiki Białorusi, natomiast stronie polskiej przewodniczył Marek Pirsztuk, Główny Lekarz Weterynarii Rzeczypospolitej Polskiej. Po stronie polskiej w spotkaniu wzięła udział również Magdalena Zasępa, Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii MRiRW.

Wśród wypracowanych porozumień znalazło się zniesienie ograniczeń w imporcie z Polski mięsa wołowego. Strony uzgodniły, że w przypadku uzgodnienia warunków eksportu wysyłkom mięsa wołowego z Polski będzie towarzyszyło Świadectwo weterynaryjne dla eksportowanego z Unii Europejskiej do Unii Celnej mięsa i surowych wyrobów mięsnych otrzymanych w wyniku uboju i przetwórstwa bydła.

Uzgodniono również warunki eksportu bydła z Polski do Białorusi. Strona białoruska poinformowała, iż zwróciła się do władz Unii Celnej z prośbą o zezwolenie na import bydła hodowlanego z państw UE do Białorusi. Po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od władz Unii Celnej, strona białoruska zezwoli na import bydła hodowlanego z Polski. W sytuacji dopuszczenia importu bydła hodowanego z Polski do Białorusi przesyłkom bydła hodowlanego będzie towarzyszyć Świadectwo weterynaryjne dla bydła hodowlanego i użytkowego eksportowanego z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej.

Strona białoruska potwierdziła, że będzie wydawać zezwolenia na import z Polski do Białorusi na pasze i dodatki paszowe z województw, w których nie stwierdzono ASF. Zatwierdzono świadectwa przy eksporcie z Polski na Białoruś pasz i dodatków paszowych pochodzenia roślinnego oraz dodatków paszowych (za wyjątkiem dodatków pochodzenia zwierzęcego i roślinnego)

Omówiono również eksport przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego pozyskanych od zwierząt innych niż przeżuwacze. Strona białoruska poinformowała, że obecnie nie jest zainteresowana importem z Polski przetworzonych białek pochodzenia zwierzęcego z uwagi na samowystarczalność w tym zakresie.

Zatwierdzono również świadectwo na produkty mleczarskie. Strona białoruska potwierdziła obowiązywanie i akceptację wzoru świadectwa weterynaryjnego dla eksportowanego z UE do Federacji Rosyjskiej mleka i produktów mlecznych pochodzących od bydła i małych przeżuwaczy przy wysyłkach ww. towarów na terytorium Białorusi.

Strona polska zwróciła się także z postulatem uznania przez Białoruś regionalizacji ASF określonej w przepisach UE oraz zacieśnienia współpracy w zakresie zwalczania afrykańskiego pomoru swiń (ASF). Dodatkowo ustalono organizację spotkania granicznych lekarzy weterynarii Polski i Białorusi oraz omówiono projekty umów dotyczących realizacji programu zwalczania wścieklizny na terytorium Republiki Białorusi w 2015 r.