Podmioty, które udzielają pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie, będą co roku składać ministrowi rolnictwa sprawozdania o udzielonej przez nie pomocy - takie rozporządzenie przyjął we wtorek przez rząd. Nowe przepisy to dostosowanie do unijnych reguł, zgodnie z którymi na ministrze rolnictwa spoczywa obowiązek monitorowania pomocy publicznej w rolnictwie i rybołówstwie oraz przedkładania tych informacji Komisji Europejskiej. 

Sprawozdania zawierać będą informacje o wsparciu dla dużych projektów inwestycyjnych oraz o pomocy de minimis. A dokumenty, dotyczyć będą dokładnych danych o podmiocie korzystającym z pomocy (m. in. jego nazwę, NIP), rodzaj projektu inwestycyjnego, wartość całkowitych kosztów inwestycyjnych oraz kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
Rozporządzenie nakłada również sporządzenie informacj, dlaczego nie udzielono pomocy publicznej.