1. Przetarg jest przeprowadzany w drodze pisemnych ofert.

2. Przedmiotem przetargu jest dostawa gotowych artykułów spożywczych tj.

1) mąki pszennej, makaronu świderki, makaronu krajanka, kaszy jęczmiennej mazurskiej, kaszy jęczmiennej wiejskiej, płatków kukurydzianych, musli, dań gotowych, krupniku, kawy zbożowej instant, serów podpuszczkowych dojrzewających, serów topionych, mleka UHT, mleka pełnego w proszku, masła ekstra w zamian za określoną w formularzu oferty kwotę środków pieniężnych,
2) cukru białego, dżemu, soków owocowych w zamian za nieprzetworzone towary żywnościowe znajdujące się we wskazanych w formularzu oferty magazynach interwencyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej. Nieprzetworzony towar żywnościowy odebrany na koszt własny oferenta, uwzględniający wszelkie opłaty wynikające z obowiązujących przepisów, ze wskazanego w ofercie magazynu stanowić będzie zapłatę za dostawę oferowanej ilości odpowiedniego artykułu spożywczego do magazynów organizacji charytatywnych na terenie Polski w terminie do 31 grudnia 2009 r.

3. Szczegółowe warunki przetargu, w tym informacje o:

1) lokalizacji magazynów interwencyjnych, przeznaczonych do odbioru ilościach towarów żywnościowych oraz kwocie środków pieniężnych w zamian za gotowe artykuły spożywcze,
2) lokalizacji magazynów organizacji charytatywnych oraz procentowym rozkładzie ilości poszczególnych artykułów spożywczych dostarczanych do poszczególnych magazynów,

określone zostały w Warunkach przetargu na dostarczanie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych - Program 2009, które wraz z wzorem umowy oraz informacjami na temat przetargu, można uzyskać w Centrali Agencji Rynku Rolnego w Warszawie ul. Nowy Świat 6/12, pok. nr 313 tel. (022) 661 79 79 (informacji udziela Biuro Wspierania Konsumpcji) oraz na stronie internetowej: www.arr.gov.pl

4. Do przetargu organizowanego przez Agencję mogą przystąpić przedsiębiorcy, którzy są zarejestrowani w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Agencję. Zasady rejestracji dostępne są na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl w dziale „Pozostałe działania”.

5. Kryteria wyboru ofert:

1) oferowana ilość gotowych artykułów spożywczych wyrażona w tonach (do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych kilogramów) lub tysiącach litrów (do trzech miejsc po przecinku, tj. w zaokrągleniu do pełnych litrów), którą oferent dostarczy do magazynów organizacji charytatywnych w terminie do 31 grudnia 2009 r.,
2) oferowana stawka za transport jednej tony gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tonę) lub za transport tysiąca litrów gotowego artykułu spożywczego (wyrażona w EUR/tysiąc litrów).

6. Oferta może zawierać propozycje dotyczące dostawy artykułów spożywczych wskazanych w więcej niż jednej pozycji oferty określonej w formularzu oferty.

7. Ofertę sporządzoną zgodnie z „Warunkami przetargu na dostarczenie gotowych artykułów spożywczych do organizacji charytatywnych – Program 2009” należy dostarczyć do kancelarii ogólnej Agencji na adres: Agencja Rynku Rolnego, 00-400 Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12, w terminie do dnia 12 grudnia 2008 r. do godz. 10:00.

8. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty na rachunek Agencji: NBP O/O w Warszawie nr 16 1010 1010 0088 1714 9220 0000 wadium w wysokości 200 000 zł, które powinno być dostępne w dniu składania ofert, o którym mowa w pkt 7.
Za równoważne z wpłatą wadium uznaje się złożenie gwarancji uznanej przez Agencję instytucji finansowej (wg wzoru określonego przez Agencję), dostępnej w dniu składania ofert, z terminem ważności 90 dni od daty złożenia oferty.

9. Z wybranymi w drodze przetargu Przedsiębiorcami Agencja podpisze umowę w ciągu 30 dni od daty rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.

10. Agencja zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub odstąpienia od niego w całości lub w części.

11. Publiczne, komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 grudnia 2008 r. o godz. 10:15 w sali 12 wejście D w siedzibie Agencji Rynku Rolnego.

Źróło:ARR