Zawierający 236 zadań projekt programu inwestycyjnego w tym zakresie na najbliższe 17 lat został dziś opublikowany na stronie internetowej Zarządu. Tym samym rozpoczęły się konsultacje społeczne w tej sprawie. Zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłaszać swoje uwagi do 4 września. Dokument muszą także zaopiniować: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska i Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny.

Łączna wartość wszystkich ujętych w programie projektów to 2 mld 41,2 mln zł. Przedsięwzięcia mają być finansowane z budżetu państwa (w tym z programów rządowych), środków Unii Europejskiej, kredytów, pieniędzy z funduszy ochrony środowiska: narodowego i wojewódzkiego, a częściowo także z budżetów samorządów.

Projekt zakłada prowadzenie prac we wszystkich zlewniach, jakie znajdują się w woj. śląskim. To zlewnie Małej Wisły, Górnej Odry, Soły (część regionu wodnego Górnej Wisły), Małej Panwi (część regionu wodnego Środkowej Odry) oraz Warty i Pilicy (część regionu wodnego Środkowej Wisły).

Zaplanowane do realizacji projekty dotyczą przede wszystkim odbudowy i regulacji koryt cieków wodnych, a także budowy, rozbudowy lub modernizacji wałów przeciwpowodziowych, budowy zbiorników wodnych i polderów oraz modernizacji budowli hydrotechnicznych, takich jak jazy i upusty. W efekcie ma zwiększyć się łączna pojemność zbiorników retencyjnych oraz bezpieczeństwo przeciwpowodziowe w regionie.

Wśród planowanych przedsięwzięć jest m.in. zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego o powierzchni 77 hektarów i polderu zalewowego (przeciwpowodziowego) o powierzchni 77,3 hektara w gminie Lipie w powiecie kłobuckim, kosztem ok. 40 mln zł. Częścią tego projektu jest także odbudowa koryta rzeki Liswarty na długości 1,3 km oraz odbudowa odcinka ujściowego cieku Iwanówka.

Inny, wart 38 mln zł projekt to zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Warty poprzez regulację fragmentów tej rzeki wraz z obwałowaniem na terenie gmin: Poczesna, Kamienica Polska i Poraj, w powiatach częstochowskim i myszkowskim. Natomiast w gminie Kuźnia Raciborska za 61,5 mln zł ma powstać suchy zbiornik przeciwpowodziowy o powierzchni 172 hektarów.

Przygotowany przez Zarząd Melioracji program zawiera też prognozę oddziaływania planowanych inwestycji na środowisko oraz propozycje działań zapobiegawczych i minimalizujących ewentualne negatywne skutki w tym zakresie.

Dokument zamieszczono na stronie internetowej Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach. Dostępny jest też w siedzibie tej instytucji. Uwagi i wnioski do niego można składać w formie pisemnej, ustnie lub pocztą elektroniczną zarówno w Zarządzie, jak i w Wydziale Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach jest samorządową jednostką, która kontynuuje działania dawnych Regionalnych Zarządów Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Częstochowie i Bielsku Białej. Instytucja ta pełni funkcję administratora wód i urządzeń wodnych, których właścicielem - na podstawie prawa wodnego - jest marszałek woj. śląskiego.