Wielu studentów, którzy przyjechali ze wsi na studia do dużych miast nie może liczyć na pieniądze na utrzymanie się podczas nauki. Może natomiast pozyskać środki na życie m.in. poprzez zaciągnięcie kredytu studenckiego.

Kredyty studenckie uruchomione zostały w 1998 r. Banki udzielając ich wymagają ustanowienia zabezpieczeń ich spłaty w formie poręczenia. Już w pierwszych latach funkcjonowania systemu kredytów studenckich okazało się, że młodzież ze wsi ma trudności zabezpieczeniem spłaty kredytu, a w szczególności ze znalezieniem poręczycieli o odpowiednich dochodach.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowisk wiejskich Agencja od 2001 r. udziela poręczeń spłaty kredytów. Dotychczas z tej formy pomocy skorzystało 5 tys. 431 studentów, którym Agencja udzieliła poręczeń na kwotę 76,4 mln zł.

Agencji udziela poręczenia do 80 proc. lub do 100 proc. kwoty kredytu kredytu, w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Na całkowite poręczenie kredytu mogą liczyć studenci, których dochód w rodzinie nie przekracza 600 zł na osobę.

Uzyskanie kredytu studenckiego z poręczeniem Agencji możliwe jest wyłącznie w banku, który podpisał umowę o współpracy. ARiMR obecnie współpracuje z Bankiem Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz SGB-Bankiem S.A. powstałym z połączenia Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. oraz Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. Wnioski o kredyt studencki można składać w ww. bankach do 15 listopada każdego roku.

Aby uzyskać kredyt student powinien złożyć stosowny wniosek o udzielenie poręczenia wraz z dokumentem określającymi dochody w rodzinie oraz zaświadczeniem z urzędu gminy o zamieszkaniu na obszarze wsi. Konieczne jest też ustanowienie prawne zabezpieczenie poręczenia ARiMR w formie weksla in blanco oraz podpisanie umowę o udzielenie poręczenia spłaty kredytu studenckiego.

Pierwszeństwo w uzyskaniu poręczenia kredytu studenckiego mają studenci o dochodach na osobę w rodzinie w wysokości nie przekraczającej 600 zł.