W poniedziałek, podczas pierwszego czytania, posłowie przyjęli cztery poprawki o charakterze redakcyjnym zgłoszone do projektu przez Biuro Legislacyjne Sejmu.

Projekt - jak wskazano w uzasadnieniu - to efekt reakcji Komisji Europejskiej, która wezwała Polskę do usunięcia uchybień legislacyjnych w przepisach dotyczących wymogów tzw. "dyrektywy siedliskowej" oraz dyrektywy ptasiej". W celu wprowadzenia ładu prawnego zaproponowano zmiany w ustawie o lasach oraz w ustawie o ochronie przyrody.

Zmieniony (w ustawie o lasach) przepis wskazuje, że Minister właściwy do spraw środowiska określa w drodze rozporządzenia wymagania dobrej praktyki, uwzględniające ochronę gatunków, cele i zasady gospodarki leśnej oraz wymogi gospodarcze, społeczne i kulturowe. "Dzięki takiemu rozwiązaniu, tj. przez eliminację potencjalnych kolizji, wymagania dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej zapewnią ochronę gatunkom wskazanym w załączniku IV dyrektywy siedliskowej oraz ptakom w oparciu o dyrektywę ptasią" - czytamy w projekcie.

Ponadto projekt zakłada doprecyzowanie przepisów w ustawie o ochronie przyrody "przez wskazanie, że odstępstwa nie dotyczą gatunków objętych systemem ścisłej ochrony na mocy tej dyrektywy".

W projekcie przewidziano 30-dniowy termin vacatio legis.