- Z doświadczenia wiemy, że w przypadku klęsk żywiołowych, katastrof i innych zdarzeń kryzysowych skuteczna pomoc powinna być udzielona odpowiednio szybko. Ograniczanie skutków takich wydarzeń i ich późniejsza likwidacja wymagają środków, które przewyższają często możliwości jednej gminy czy powiatu - podkreślił Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

Celem działalności Stowarzyszenia "Salutaris" (salutaris - z łac. korzystny, zbawienny) będzie "wzajemna pomoc w likwidowaniu skutków zdarzeń kryzysowych, które zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi albo znacząco wpływają na pogorszenie warunków bytowych mieszkańców".

- Chodzi o różnego rodzaju katastrofy naturalne, między innymi powodzie, susze, wichury, pożary, awarie techniczne, a także zamachy terrorystyczne. Stowarzyszenie będzie też w miarę możliwości prowadzić działania prewencyjne, zapobiegające skutkom zdarzeń kryzysowych w przyszłości, polegające na wspieraniu rozbudowy i poprawy jakości infrastruktury technicznej oraz poprawie stanu wyposażenia służb odpowiadających za bezpieczeństwo - dodał Całbecki.

Wolę przystąpienia do organizacji wyraziły dotychczas 22 samorządy lokalne z terenu województwa. Według projektu statutu stowarzyszenia, w pierwszym roku działalności stowarzyszenia płatnikiem największej składki, co najmniej równej połowie rocznego budżetu funduszu (maksymalnie 300 tysięcy złotych), będzie samorząd województwa.

Resztę pokryją pozostałe samorządy zrzeszone w organizacji, wnosząc składki wyliczone na podstawie liczby ludności zamieszkującej dany teren na koniec roku kalendarzowego oraz kategorii samorządu terytorialnego.

Miasta, gminy i powiaty ziemskie wpłacą po 50 gr za każdego swojego mieszkańca, a miasta na prawach powiatu po złotówce za mieszkańca. Wysokość składek w kolejnych latach będzie ustalana przez władze stowarzyszenia.

Szczegółowe zasady udzielania pomocy finansowej określone zostaną w regulaminie przyjętym przez członków organizacji. We wtorek podjęto uchwałę o powołaniu organizacji, przyjęto też statut, a także wybrany został komitet założycielski, zarząd i komisja rewizyjna.

- Podjęcie tych decyzji umożliwi dopełnienie czynności rejestracyjnych. Stowarzyszenie rozpocznie działalność z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego - zapowiedział Dariusz Kurzawa, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego.