Dokument, dotyczący współpracy w zakresie poprawy dokładności danych ewidencyjnych gruntów, podpisali: Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, wicewojewoda zachodniopomorski Ryszard Mićko i przewodniczący Związku Celowego Powiatów Województwa Zachodniopomorskiego Roman Kozubek.

Dokładne pomiary geodezyjne w pierwszej kolejności przeprowadzane będą na terenach przeznaczonych pod inwestycje oraz w miejscach, gdzie występują skargi związane z niską jakością danych.

Dzięki współpracy z głównym geodetą powiaty zrzeszone w związku uzyskają szansę na dofinansowanie tych prac z unijnego projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach".

Starostowie zobowiązali się m.in. do opracowania dla swoich powiatów programów modernizacji ewidencji gruntów i budynków. Programy będą zawierały harmonogram działań wraz ze wskazaniem źródła finansowania, takiego jak środki własne, dotacje celowe oraz środki z Regionalnego Programu Operacyjnego czy z centralnych programów operacyjnych.

Starostowie zobowiązali się do przekazywania pieniędzy pochodzących z udostępniania danych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na modernizację ewidencji gruntów i budynków.

Koszt przedsięwzięcia w województwie szacowany jest na 150 mln zł.

Woj. zachodniopomorskie, obok kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i podkarpackiego - zostało wybrane do ścisłej współpracy z głównym geodetą. To m.in. efekt utworzenia w 2003 r. przez 18 zachodniopomorskich powiatów związku celowego, którego zadaniem było wprowadzenie informatycznego systemu ewidencji gruntów i budynków.

W latach 2009-2011 związek zrealizował projekt "Pozyskanie i dystrybucja informacji o budynkach na terenie województwa zachodniopomorskiego". Projekt o wartości prawie 18 mln zł został w 80 proc. dofinansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jego realizacja pozwoliła na pozyskanie danych ewidencyjnych dotyczących ok. 480 tys. budynków i 135 tys. lokali mieszkalnych. W zadanie zaangażowali się również Główny Geodeta Kraju, wojewoda zachodniopomorski i marszałek województwa.