Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysław Daca podkreślił w środę w Poznaniu, że plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) to pierwszy tak kompleksowy dokument dotyczący przeciwdziałaniu skutkom suszy w Polsce. Poznańskie konsultacje otworzyły serię piętnastu debat, które w najbliższych miesiącach zostaną zorganizowane w różnych regionach kraju.

Daca powiedział, że Poznań nieprzypadkowo stał się miejscem pierwszego spotkania konsultacyjnego; ponad połowa terenów rolnych i leśnych w Polsce zagrożonych suszą rolniczą znajduje się właśnie w woj. wielkopolskim. W 2018 r. susza w tym województwie dotknęła ponad 53 tys. gospodarstw rolnych, generując straty szacowane na blisko 1,2 mld zł. W skali kraju problemem suszy rolniczej dotkniętych jest 38 proc. terenów rolnych i leśnych; skutki tego zjawiska są odczuwane przez całe społeczeństwo.

Jak podano w środę w trakcie briefingu, w zawartym w projekcie PPSS katalogu działań związanych z suszą rolniczą znalazły się m.in. propozycje przebudowy systemów melioracyjnych tak, by pełniły funkcję nawadniająco-odwadniającą, budowy ujęć do nawodnień oraz przedsięwzięcia nietechniczne, m.in. działania agrotechniczne, poprawiające warunki wodno-powietrzne w glebie na obszarach rolniczych.

Działania przewidziane dla rolników wsparte będą zmianami instytucjonalnymi dotyczącymi sposobu monitorowania suszy i przekazywania informacji o jej przebiegu, a także pracami nad opracowaniem zasad finansowania w programach operacyjnych działań przeciwdziałających skutkom suszy.

- Z badań naukowych wynika, że możemy skutecznie przeciwdziałać skutkom suszy. Wiemy również, że ostatnimi czasy susza pojawia się coraz częściej. My przedstawiamy cały katalog działań krótkookresowych, średniookresowych i długookresowych. To są działania inwestycyjne, ale mamy również działania edukacyjne - na przykład pokazujemy rolnikom, w jaki sposób mogą przeciwdziałać skutkom suszy poprzez np. zakładanie oczek i zadrzewień śródpolnych - powiedział Daca.

Po konsultacjach społecznych projekt PPSS zostanie poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, a w 2020 r. zostanie przyjęty w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Polska znajdzie się tym samym w gronie 10 państw europejskich, które mają opracowane plany przeciwdziałania skutkom suszy. Dokumenty o tej randze opracowały m.in.: Wielka Brytania, Francja, Hiszpania, Portugalia, Słowacja i Ukraina.

PGW Wody Polskie planuje realizację w województwie wielkopolskim 21 zadań inwestycyjnych hydrotechnicznych, ukierunkowanych na retencję zasobów wodnych, w tym przeciwdziałanie skutkom suszy. Przedsięwzięcia te wskazane są w PPSS jako element propozycji budowy lub przebudowy urządzeń wodnych.

Stopień zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną w poszczególnych regionach kraju można śledzić poprzez stronę www.konsultacjesusza.pl.

Projekt PPSS dostępny jest na stronach: www.stopsuszy.pl oraz www.konsultacjesusza.pl. Tam też można złożyć wnioski i uwagi do PPSS poprzez specjalnie przygotowany formularz.