Jak informuje ARiMR, rolnicy, którzy chcą założyć biznes na wsi, mogą ubiegać się w agencji o przyznanie premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej, finansowanej z PROW 2014-2020. Nabór wniosków prowadzony będzie od 30 września do 29 października br.

Wsparcie będzie rozdzielane na nowych zasadach. Pierwsza i najistotniejsza z punktu widzenia beneficjenta zmiana, to zwiększenie kwoty premii, która dotychczas wynosiła 100 tys.zł. Teraz kwota pomocy będzie uzależniona od liczby miejsc pracy, które rolnik stworzy w swojej firmie. Jeśli wnioskodawca przewiduje w biznesplanie utworzenie jednego miejsca pracy, może liczyć na premie w wysokości 150 tys. zł. Gdy planuje co najmniej dwa nowe miejsca pracy w swojej firmie, dostanie 200 tys. zł, natomiast 250 tys. zł może otrzymać, jeżeli biznesplan zakłada utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej będzie wypłacana w 2 ratach. Pierwszą transzę w wysokości 80 proc. rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy. Będzie miał na to 9 miesięcy, liczone od dnia doręczenia takiej decyzji. Druga rata, czyli pozostałe 20 proc. premii, trafi na jego konto po realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o wypłatę drugiej raty beneficjent będzie miał 2 lata. Termin ostateczny, jaki wskazuje agencja, to 31 sierpnia 2023 r.

70 proc. przyznanej kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn, środków transportu, czy wyposażenia. Pozostałe 30 proc. można przeznaczyć na wydatki bieżące, związane z rozpoczęciem działalności.

Z premii mogą skorzystać ci, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik, nieprzerwanie od minimum 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy. Mogą o wsparcie ubiegać się również osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną pozarolniczą działalność gospodarczą, lub zakończyły prowadzenie działalności co najmniej 24 miesiące przed złożeniem wniosku. Premię wreszcie mogą dostać i ci, którzy swój biznes prowadzą, ale chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności, lub chcą kontynuować określoną kodem PKD działalność po 24 miesięcznej przerwie (wynikającej z wykreślenia tej działalności z CEDIG).

Kolejna zmiana dotyczy obowiązku ubezpieczenia w ZUS. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.
Zakres rodzajów działalności gospodarczych, na które można uzyskać premię obejmuje kilkaset tzw. kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), pod którymi można będzie zarejestrować i prowadzić firmę.

Pieniądze można przeznaczyć m. in. na:
- sprzedaż detaliczną kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych i karmy dla zwierząt domowych prowadzoną w wyspecjalizowanych sklepach;
- produkcję mebli i wyrobów z drewna;
- turystykę wiejską;
- przetwórstwo i sprzedaż produktów nierolnych;
- usługi opieki nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi;
- działalność informatyczną, komputerową i elektroniczną;
- sprzedaż internetową;
- działalność architektoniczną i inżynierską, usługi rachunkowości, księgowe, audytorskie, techniczne;
- działalność weterynaryjną.