W rolnictwie, podobnie jak w trzech latach poprzednich, notowany był spadek wolumenu globalnej produkcji rolniczej (w cenach stałych). W stosunku do 2009 r. wolumen (ilość produkcji globalnej) zmniejszył się o 2,1 proc. w wyniku spadku poziomu produkcji roślinnej o 7,7 proc. pomimo wzrostu poziomu produkcji zwierzęcej o 4,1 proc. Wolumen produkcji roślinnej zmniejszył się w wyniku zmniejszenia zbiorów większości głównych ziemiopłodów. Na wielkość zbiorów wpłynęły przede wszystkim warunki agrometeorologiczne w trakcie wegetacji (czynnik plonotwórczy), jak również brak znaczących zmian w wielkości powierzchni większości upraw - podaje w raporcie GUS.


Jak informuje GUS w rolnictwie, podobnie jak w trzech latach poprzednich, notowany był wzrost wartości globalnej produkcji rolniczej (w cenach bieżących). W stosunku do 2009 r. globalna produkcja rolnicza zwiększyła się o 6,7 proc. w wyniku wzrostu produkcji roślinnej - o 9,1 proc. oraz zwierzęcej - o 4,1 proc. Na wzrost wartości produkcji roślinnej miał wpływ wysoki wzrost cen, przy jednoczesnym zmniejszeniu zbiorów. Na wzrost wartości produkcji zwierzęcej miał wpływ między innymi wzrost wartości produkcji mleka krowiego (wzrost cen przy niewielkim spadku wolumenu) oraz w mniejszym stopniu wzrost wartości produkcji drobiarskiej (spadek cen drobiu przy wzroście wolumenu). W 2010 r. ważniejsze kategorie produkcji rolniczej w cenach bieżących na tle dwóch poprzednich lat kształtowały się następująco:
- globalna produkcja rolnicza wyniosła 85267,5 mln zł i była wyższa o 6,7 proc. niż w 2009 r. (79907,9 mln zł) i o 2,6 proc. niż w 2008 r. (83126,5 mln zł),
- końcowa produkcja rolnicza wyniosła 67571,1 mln zł i była większa o 6 proc. niż roku poprzednim (63727,3 mln zł) i o 6,4 proc. niż w 2008 r. (63523,9 mln zł),
- towarowa produkcja rolnicza wyniosła 60310,8 mln zł i była wyższa o 7 proc. niż przed rokiem (56378,9 mln zł) i o 7,2 proc. niż w 2008 r. (56265 mln zł).