Budżet środków europejskich obejmuje dochody i wydatki związane z realizacją programów współfinansowanych ze środków europejskich - w ramach funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy oraz na realizację Wspólnej Polityki Rolnej.

Jak założył rząd w opublikowanym dokumencie, dochody w budżecie środków europejskich wyniosą 81 mld 403 mln 652 tys. zł. Największą część tej sumy stanowią dochody z tytułu realizacji zadań w ramach programów operacyjnych, które oszacowano na 57 mld 399 mln 442 tys. zł, oraz Wspólnej Polityki Rolnej - 23 mld 506 mln 660 tys. zł.

Wśród zaplanowanych na 75 mld 249 mln 104 tys. zł wydatków 38 mld 215 mln 446 tys. zł przeznaczono na realizację projektów z szesnastu Regionalnych Programów Operacyjnych i czterech centralnych - Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko i Rozwój Polski Wschodniej. Pieniądze trafią też na realizację Wspólnej Polityki Rolnej, Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 oraz Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Pozostałe wydatki ujęto w rezerwach celowych. - Zaplanowanie rezerw wynika z faktu, że na etapie opracowywania projektu ustawy budżetowej nie można dokonać podziału wszystkich wydatków na poszczególne podziałki klasyfikacji budżetowej. Ponadto rezerwa ta obejmuje również wydatki na umowy, których podpisanie jest dopiero planowane. (...) Umieszczenie części wydatków w rezerwie celowej pozwoli na sprawniejszą i bardziej elastyczną realizację projektów finansowanych w ramach poszczególnych programów, a tym samym przyczyni się do lepszej absorpcji środków unijnych - czytamy w uzasadnieniu projektu budżetu.

Najwyższe wydatki budżetu środków europejskich będę związane z realizacją Wspólnej Polityki - wyniosą one 11 mld 362 mln 392 tys. zł oraz z realizacją inwestycji w ramach unijnego programu Infrastruktura i Środowisko - 10 mld 939 mln 620 tys. zł.