W czwartek na stronach RCL opublikowano projekt ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy.

Jak podkreślili autorzy projektu, czyli resort infrastruktury, obecnie główną przeszkodą dla szybkiej realizacji zadań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy jest wieloetapowy i długotrwały cykl przygotowania inwestycji.

"Aby rozpocząć realizację inwestycji należy pozyskać wiele decyzji i opinii, a przede wszystkim pozyskać nieruchomości, na których inwestycja ta będzie zlokalizowana. Dlatego rozwiązania wprowadzone niniejszą ustawą upraszczają, a w konsekwencji skracają, okres realizacji inwestycji mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy" - wyjaśniono cel projektu ustawy.

Zgodnie z projektem wojewodowie będą mogli wydawać decyzje o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Ma być to instrument, który co do zasady, całościowo ma regulować kwestię realizacji inwestycji i jej poszczególnych części. "W konsekwencji projektowane rozwiązanie doprowadzi do minimalizacji liczby postępowań oraz czasu potrzebnego na wydanie aktów administracyjnych niezbędnych do realizacji inwestycji" - podkreślono.

Projekt przewiduje ponadto uproszczenie procedury wydawania decyzji poprzedzających takie inwestycje np. zgód wodnoprawnych, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Realizowanie inwestycji ma być również szybsze poprzez skrócenie czasu na wydanie przez organy administracyjne poszczególnych rozstrzygnięć.

Resort infrastruktury dodał, że nowe przepisy wprowadzą też przepisy, które umożliwią inwestorowi "skuteczne uzyskanie prawa do nieruchomości niezbędnych do realizacji inwestycji, przy jednoczesnym zapewnieniu adekwatnego odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie praw do nieruchomości z jednoczesnym poszanowaniem praw podmiotów, którym przysługują prawa rzeczowe, do tych nieruchomości".

Inwestorzy - po zmianie prawa - będą mogli wejść na teren nieruchomości, na której będzie planowana inwestycja, aby wykonać niezbędne pomiary, badania, które będą niezbędne do np. przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z OSR ustawa zmieniać będzie przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także Prawo wodne tak, aby zwiększać retencję wód opadowych i roztopowych. Pojawić się ma obowiązek zagospodarowania działki budowlanej w taki sposób, aby 30 proc. jej powierzchni była biologicznie czynna, a gleba stanowiła co najmniej 15 proc. powierzchni.

Od tych zasad będą jednak wyjątki, które wynikać będą np. z warunków fizjograficznych terenu lub realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Projekt przewiduje tez usprawnienia dotyczące opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. "Przedmiotowa opłata przeciwdziała zabetonowywaniu dużych obszarów, co pozwala zmniejszyć spływ powierzchniowy i zwiększa infiltrację wód w miejscu wystąpienia opadów. W związku z powyższym niniejsza ustawa przez eliminacje zidentyfikowanych trudności w zakresie funkcjonowania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej w efekcie może pozwolić pośrednio przeciwdziałać skutkom suszy" - czytamy w OSR.

Resort infrastruktury tłumaczy ponadto, że zmienić mają się przepisy dot. zwykłego i szczególnego korzystania z wód. "Mają przede wszystkim ułatwiać rolnikom prowadzenia produkcji rolnej w przypadku wystąpienia niedoborów wody. Właściciel danego terenu, posiadający staw albo rów, który jest zasilany wodami opadowymi lub roztopowymi, będzie miał możliwość korzystania z tej wody do celów prowadzenia m.in. działalności rolniczej w ramach zwykłego korzystania z wód, bez limitowania ilości tej wody przeznaczonej do wykorzystania, mając wyłącznie na uwadze ochronę interesu osób trzecich" - wyjaśniono.

Projekt ułatwi też procedury związane z budowaniem stawów retencjonujących wodę. W zależności od parametru zbiornika trzeba będzie to tylko zgłosić lub uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Projektowana ustawa wprowadzi też przepisy przejściowe w zakresie procedury legalizacji studni. Właściciele takich studni nie będą musieli płacić opłaty legalizacyjnej, tylko zapłacić tyle ile wynosi opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego, czyli mniej. To - zdaniem ministerstwa - powinno zachęcić do legalizacji studni.

Nowe przepisy przewidują ponadto m.in. że nie trzeba będzie uzyskać pozwolenia na budowę (tylko zgłoszenie) na stworzenie zbiorników bezodpływowych na wody opadowe o pojemności do 10 m sześc.

Zmianie mają ulec też przepisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Projekt przewiduje zastosowanie mechanizmu, który pozwoli KOWR - na wniosek podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne, który jest jego dłużnikiem - czy to poprzez rozłożenie ceny nabycia nieruchomości na raty, czy też w związku z trudnościami z zapłatą czynszu dzierżawnego, nabyć na własność Skarbu Państwa nieruchomość rolną wchodzącą w skład tego gospodarstwa. "Jednocześnie nowe przepisy umożliwiają zawarcie umowy dzierżawy takiej nieruchomości, z jej dotychczasowym właścicielem - bez obowiązku przeprowadzania przetargu, tj. z tzw. +pierwszeństwem do dzierżawy+" - dodano w OSR.

"Wprowadza się również mechanizm, na podstawie którego, po dokonaniu odroczenia spłaty należności (...) określony w umowie termin całkowitej spłaty należności będzie mógł zostać wydłużony o ten sam okres, na który udzielono odroczenia. W tym przypadku okres ten nie będzie mógł być jednak dłuższy niż 20 lat. Zaproponowane zmiany przyczynią się zatem do zmniejszenia obciążeń finansowych podmiotów prowadzących działalność rolniczą, a co za tym idzie pozwolą im na utrzymanie płynności finansowej, tak niezbędnej w prowadzonej przez nich działalności w okresie narażenia na straty ekonomiczne spowodowane skutkami suszy" - zwraca uwagę ministerstwo.

Nowe przepisy zakładają też możliwość prowadzenia inwestycji przeciwdziałających suszy na obszarach rezerwatów przyrody o ile nie będzie innej alternatywy i po gwarancji kompensacji przyrodniczej

W ustawie pojawią się też specjalne procedury dot. wywłaszczania trenów należących do rodzinnych ogrodów działkowych przy realizacji inwestycji przeciwsuszowych.