Na posiedzeniu Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 20-21 października br. dojdzie do pierwszej wymiany poglądów na temat zaprezentowanego pakietu przez ministrów rolnictwa poszczególnych państw członkowskich. Pogłębiona dyskusja nad pakietem na forum Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa będzie mieć miejsce w listopadzie – informuje MRiRW. Jednocześnie prace nad pakietem reform będą prowadzone przez polską prezydencję na poziomie technicznym, na forum grup roboczych Rady oraz Specjalnego Komitetu ds. Rolnych (zaplanowano około 20 posiedzeń).

Inicjatywą polskiej prezydencji jest zorganizowanie wspólnie przez Radę, Parlament Europejski i Komisję Europejską w listopadzie i grudniu bieżącego roku cyklu debat nad nowym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej z udziałem m.in. organizacji rolniczych i świata nauki, zakończonych debatą podsumowującą.