Jak poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki, projekt zakłada 808 różnych przedsięwzięć, w tym m.in. zwiększenie rozstawu wałów przeciwpowodziowych, budowę polderów i suchych zbiorników oraz oczyszczenie wiślanego Zbiornika Włocławskiego.

W 2013 r. projekt będzie konsultowany z mieszkańcami ośmiu województw, a jego realizacja - po akceptacji przez Radę Ministrów - planowana jest latach 2014-30. Zadania, które ostatecznie zostaną ujęte w projekcie, mają być finansowane z budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych, funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także ze środków unijnych oraz międzynarodowych instytucji finansowych i prywatnych.

Według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego największe z planowanych inwestycji to: zwiększenie rozstawu wałów wiślanych, miejscowe modernizacje wałów Wisły i Narwi oraz gruntowne oczyszczenie (makroniwelacja) Zbiornika Włocławskiego, największego sztucznego akwenu w Polsce, ciągnącego się od Płocka do Włocławka.

Zgodnie z planami, konieczne jest też zwiększenie skuteczności urządzeń melioracyjnych, utworzenie kilkuset obiektów małej retencji - np. stawów oraz polderów w zlewniach Wieprza (Lubelskie) i Pilicy (Mazowieckie). Przewidywane jest też stałe udrażnianie koryta Wisły od Annopola po Włocławek. - Ingerencja w przyrodę i infrastrukturę nastąpi tylko tam, gdzie będzie to konieczne - zapewnił Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Cele projektu dotyczą również planowania przestrzennego, zarządzania kryzysowego, w tym uzupełnienia sieci radarów meteorologicznych i rozbudowy sieci wodowskazów.

Według Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęty projekt Programu bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Wisły środkowej jest rezultatem prac trwających półtora roku.

Od początku 2012 r. w siedmiu województwach zorganizowano 30 warsztatów tematycznych dla przedstawicieli instytucji, które mają wpływ na bezpieczeństwo przeciwpowodziowe. Wzięło w nich udział ponad 600 osób. Uczestnikami byli m.in. eksperci, instytucje ochrony środowiska, gospodarki wodnej, melioracji, przedstawiciele samorządów, pełnomocnicy wojewodów i marszałków, inspektorzy nadzoru budowlanego, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele wojewódzkich biur planowania przestrzennego i kuratoriów oświaty.

Uczestnicy spotkań zaproponowali łącznie kilka tysięcy alternatywnych działań, które ich zdaniem są konieczne. Po wykonaniu 19 ekspertyz oraz konsultacjach z zespołem ekspertów wybrano 808 działań. W październiku przeprowadzono konsultacje wojewódzkie z instytucjami, które uczestniczyły w przygotowaniu projektu. W 2013 r. przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania całego programu na środowisko.

Projekt Programu bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Wisły środkowej podpisano na posiedzeniu komitetu sterującego. W jego skład wchodzą m.in.: minister administracji i cyfryzacji, minister gospodarki wodnej, wojewodowie: mazowiecki - Jacek Kozłowski (jako przewodniczący), kujawsko-pomorski, lubelski, łódzki, podlaski, świętokrzyski, warmińsko-mazurski, prezydent Warszawy, prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Program bezpieczeństwa powodziowego w regionie wodnym Wisły środkowej został zainicjowany przez wojewodę mazowieckiego w kwietniu 2011 r. podczas konferencji popowodziowej w Płocku.