Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowej listy substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Według jego autorów "zbyt wolny rozwój biogazowni rolniczych wynika m.in. z nadmiernych wymogów administracyjnych, które dotyczą wszystkich inwestycji niezależnie od rodzaju wykorzystywanych substratów". Jak podano w Ocenie Skutków Regulacji, "przedmiotowy projekt rozporządzenia pozwala wyodrębnić spośród wszystkich biogazowni rolniczych te inwestycje, w stosunku do których będzie możliwe ograniczenie części wymogów w celu ułatwienia i przyspieszenia tempa rozwoju tych inwestycji". "Rekomendowanym działaniem jest uregulowanie listy substratów, których wykorzystanie w procesie produkcji biogazu rolniczego przyczyni się do utrzymania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, a jednocześnie pozwoli na większy rozwój biogazowni rolniczych w Polsce" - dodano.

Projekt przewiduje podział substratów dla biogazowni rolniczych na dwie kategorie, co ma umożliwić "bardziej precyzyjne zastosowanie wymogów, adekwatnych do poziomu ryzyka".

Wyodrębnione zostały różne rodzaje substratów

Pierwszą kategorię substratów wyodrębnioną w projekcie stanowi "biomasa będąca naturalnymi substancjami pochodzącymi z działalności rolniczej lub leśnej, która (...) bez przeszkód jest wykorzystywana w tych działalnościach czy to do żywienia zwierząt, czy jako środek zwiększający zawartość różnego rodzaju składników w glebie, w szczególności próchnicy". Jak podkreślono, "w odniesieniu do tej kategorii substratów, jeśli stanowią wyłączne substraty w biogazowni rolniczej, nie ma konieczności określania dodatkowych wymogów, gdyż proces fermentacji metanowej w biogazowni rolniczej jest również procesem naturalnym, niepowodującym powstawania substancji niebezpiecznych. Dodatkowo tego rodzaju biomasa nie podlega przepisom ustawy o odpadach" - podkreślono.

Drugi rodzaj substratów określono jako "biomasę niezagrażającą zdrowiu lub życiu ludzi lub zwierząt pochodzącą z innych rodzajów działalności niż działalność rolnicza lub leśna, której wykorzystanie w biogazowni rolniczej podlega podobnym procesom jak biomasy pozyskiwanej z działalności rolniczej lub leśnej, jednakże - uwzględniając miejsce jej powstawania czy sposób pozyskania - powinna podlegać dodatkowej kontroli, aby ograniczyć ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów różnego rodzaju zanieczyszczeń w przypadku nawozowego zagospodarowania produktu pofermentacyjnego". Dodano, że "część substratów w tej kategorii biomasy, zwłaszcza pochodzących z przemysłu cukrowniczego, jak np. wysłodki, budzi wątpliwości co do stosowania przepisów ustawy o odpadach". "Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązanie pozwoli na wyeliminowanie tego rodzaju wątpliwości i jednoznacznie wskaże, że tego rodzaju surowce (...) nie powinny podlegać reżymowi odpadowemu określonemu w ustawie o odpadach w przypadku ich przekazania do produkcji biogazu czy biogazu rolniczego jako produkt uboczny" - zaznaczono.

W przypadku biogazowni rolniczych, w których będą wykorzystywane wyłącznie substraty ze wskazanej listy "po pierwsze ułatwi proces budowlany dla nowych inwestycji, po drugie dla wszystkich biogazowni rolniczych uprości procedury związane z wykorzystanie substratów oraz nawozowym rolniczym wykorzystaniem produktu pofermentacyjnego" - podsumowano.

Przepisy rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu jego ogłoszenia.