Na wtorkowym posiedzeniu sejmowych komisji: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki i Rozwoju do rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi wprowadzono kilka poprawek o charakterze redakcyjnym i doprecyzowującym.

Głównie były to uwagi Biura Legislacyjnego. Projekt został przyjęty przez komisje i skierowany do II czytania w Sejmie.

Projekt ma na celu wdrożenie do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 2019 r. w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorcami w łańcuchu dostaw produktów rolnych i spożywczych - poinformował wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik, przedstawiając projekt na posiedzeniu komisji.

Przypomniał, że w Polsce od 2017 r. obowiązują już przepisy w tej sprawie, a nasz kraj jako jeden z pierwszych w Unii wprowadził takie rozwiązanie. Ponieważ unijne przepisy dyrektywy wychodzą poza zakres polskiej ustawy, podjęto decyzje o opracowaniu nowej ustawy, ale o takim samym tytule.

W stosunku do obowiązujących przepisów projekt ustawy wprowadza zmiany polegające m.in. na rozszerzeniu definicji produktów rolnych i spożywczych m.in. o pasze, zwierzęta żywe, nasiona i owoce oleiste będące przedmiotem produkcji rolników.

Projekt ustawy określa zasady i tryb przeciwdziałania nieuczciwym praktykom wykorzystującym przewagę kontraktową oraz zasady i sposób podejmowania ochrony interesów dostawców i nabywców. W stosunku do obowiązującej ustawy projekt wprowadza większe kompetencje dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Przewagą kontraktową w rozumieniu ustawy jest występowanie znacznej dysproporcji w potencjale ekonomicznym nabywcy względem dostawcy albo dostawcy względem nabywcy.

Wiceminister wskazał, że przesłanką przyjęcia ustawy jest przede wszystkim wyeliminowanie nieuczciwego wykorzystywania przewagi kontraktowej przez największe podmioty rynku, czego skutki są największe pod względem zarówno finansowym, jak i liczby podmiotów, których dotyczą.

Bartosik dodał, że zgodnie z unijną dyrektywą państwa członkowskie będą mogły utrzymać określone lub wprowadzić bardziej rygorystyczne zasady, w tym rozszerzyć zakres podmiotowy czy listę nieuczciwych praktyk. Zdefiniowano 16 nieuczciwych praktyk, przy czym 10 jest bezwzględnie zakazanych, a sześć - dozwolonych pod warunkiem, że zostały one w sposób jasny uzgodnione w umowie między dostawcą a nabywcą.

Projektowana ustawa zakłada, że postępowanie ws. nieuczciwych praktyk wszczyna prezes UOKiK z urzędu, co daje ochronę przed identyfikacją zgłaszającego zawiadomienia. Ustawa zapewnia więc anonimowość stronie skarżącej - dodał.

Na posiedzeniu komisji strona rządowa podtrzymała termin wejścia w życie ustawy - 1 listopada 2021 roku.