Rozwiązanie, które budzi wątpliwości Rady Ministrów dotyczy głównie "obowiązku" powstania funduszu. Chodzi o to, iż w momencie nie podjęcia stosownej uchwały przez radę gminy o nieutworzeniu funduszu sołeckiego obligatoryjnie powstaje on z mocy prawa. Rząd uważa, że może to być sytuacja przymusu utworzenia funduszu sołeckiego w przypadku niepodjęcia przez radę gminy uchwały o niewyodrębnieniu funduszu.

Rząd uważa także, że zbiórki publiczne mieszkańców sołectw na rzecz współfinansowania wspomnianego funduszu również mogą budzić wiele wątpliwości. W swoim stanowisku rząd podkreśla, że wszystkie środki finansowe zgromadzone przez sołectwo w związku z realizacją zadnia, także w formie zbiórki, powinny być odprowadzone na dochody budżetu gminy. „W obecnym stanie prawnym środki zgromadzone przez mieszkańców sołectwa mogą być przekazane na rzecz budżetu jedynie w formie darowizny poszczególnych mieszkańców sołectwa, co komplikuje wykonywanie zadań i budżetu” -  napisano w stanowisku Rady Ministrów. 

Projektowaną nowelizację ustawy o funduszu sołeckim uznać należy za zasadną. Należy jednak w trakcie prac legislacyjnych uwzględnić przedstawione powyżej zastrzeżenia tak, aby wyeliminować ew. trudności w stosowaniu nowych przepisów - czytamy w komunikacie rządu.

Projekt nowelizacji próbuje zaradzić unikaniu tematu tworzenia funduszu. Prawie 400 gmin w ogóle nie podjęło debaty w tej sprawie - po nowelizacji będzie się w takiej sytuacji domniemywać, że wyodrębnienie funduszu nastąpiło. Nowością jest też dopuszczenie możliwości realizacji przedsięwzięcia poza sołectwem - np. dwa czy trzy sołectwa mogą wspólnie wybudować świetlicę. Możliwe będzie również wprowadzenie w ciągu roku zmian w przedsięwzięciach realizowanych w ramach funduszu. Wprowadzono też zapis mówiący, że rada gminy nie może przyjąć wniosku zawierającego błędy formalne. Dla równowagi: ODR-y mają szkolić na temat wykorzystania środków z funduszu sołeckiego. Sołtys zyskuje też możliwość prowadzenia zbiórek wśród mieszkańców sołectwa na przedsięwzięcia współfinansowane z funduszu sołeckiego.