- Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich beneficjentów, którzy zrealizowali projekty wspierające rozbudowę infrastruktury technicznej lub społecznej na obszarach wiejskich, współfinansowane z Funduszy Europejskich od 2004 roku - mówi Przemysław Saltarski z Sekretariatu Centralnego KSOW.

Zgłoszenia należy składać na formularzu zgłoszeniowym wraz z wymaganymi załącznikami (dostępny na stronie internetowej KSOW – www.ksow.pl) na adres sekretariatu regionalnego KSOW właściwego dla miejsca realizacji inwestycji. W przypadku projektów transregionalnych i transnarodowych decyduje największy procentowy udział w inwestycji na obszarze województwa.

W ubiegłym roku komisja konkursowa na etapie ogólnopolskim najwyżej oceniła projekt „Centrum Edukacji Przyrodniczej wraz z odbudową zabytkowego folwarku w Mniszkach"(województwo wielkopolskie), zrealizowany w ramach SPO Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006, Działanie 2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

Źródło: farmer.pl