Jak poinformowało biuro prasowe resortu, minister wziął udział w międzynarodowej konferencji "Etyczne i prawne aspekty ochrony dobrostanu zwierząt" zorganizowanej przez uniwersytet (UMK) w Toruniu w formule online. Uczestniczyli w niej m.in. minister rolnictwa Grzegorz Puda, komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, główny lekarz weterynarii Mirosław Welz oraz grono naukowców i lekarzy weterynarii.

- Zarówno obecna, jak i przyszła Wspólna Polityka Rolna kładzie duży nacisk na zapewnienie zwierzętom gospodarskim lepszych warunków bytowych. Mając to na uwadze oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w tym zakresie, zdecydowaliśmy o wprowadzeniu w 2020 r. do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nowego działania Dobrostan zwierząt - poinformował cytowany w komunikacie minister Puda.

Nowe działanie PROW - Dobrostan Zwierząt, polega na rekompensowaniu rolnikom kosztów związanych z utrzymywaniem zwierząt z zastosowaniem podwyższonych standardów wykraczających ponad obowiązkowe normy wynikające z powszechnie obowiązującego prawa - mówił minister przedstawiając działania resortu.

W 2020 r. o wsparcie finansowe mogli ubiegać się rolnicy utrzymujący świnie i krowy, a od 2021 r. również rolnicy utrzymujący owce. Rolnikom utrzymującym świnie w polepszonych warunkach bytowych przysługuje płatność roczna w wysokości 301 zł na lochę i 24 zł na tucznika. Stawka płatności do samicy owcy - to 133 zł.

W przypadku krów mlecznych rolnik może uzyskać płatność dobrostanową za zapewnienie krowom mlecznym wypasu w sezonie wegetacyjnym przez minimum 120 dni, przez co najmniej 6 godzin dziennie. Dopłata roczna wynosi 185 zł/szt. W odniesieniu do krów mlecznych rolnik może także otrzymać płatność za zapewnienie im powierzchni bytowej w budynku, zwiększonej o co najmniej 20 proc. w stosunku do minimalnej powierzchni określonej przepisami. W tym przypadku płatność wynosi 595 zł/szt. Do krów mamek hodowanych w dobrostanie rolnik może dostać 329 zł od zwierzęcia.

Puda zaznaczył, że w przypadku działania ,,Dobrostan zwierząt" rolnik może jednocześnie korzystać z kilku wariantów.

W ramach kampanii 2020 r. złożono łącznie ponad 44 tys. wniosków o płatności. Najbardziej popularnym wariantem jest wypas krów mlecznych, w ramach którego beneficjenci złożyli prawie 35 tys. wniosków, obejmujących ok. 625 tys. krów mlecznych. Oznacza to, że płatnością dobrostanową w tym zakresie objętych zostało prawie 30 proc. populacji krów mlecznych w Polsce.

W 2021 r. złożono prawie 49 tys. wniosków; najwięcej dotyczyło wypasu krów mlecznych - ponad 37,5 tys. wniosków, obejmujących ponad 624 tys. krów mlecznych.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie rolników realizacją działania Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020, w Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 ministerstwo rolnictwa planuje kontynuację wsparcia w tym zakresie (w ramach ekoschematu - Dobrostan zwierząt) oraz jego rozszerzenie o kolejne gatunki zwierząt: kury nioski, kurczęta brojlery, indyki, opasy, konie i kozy - poinformował minister Grzegorz Puda.

- Ponadto w ramach tej interwencji planuje się również promowanie ekologicznej produkcji zwierzęcej. Rolnicy utrzymujący zwierzęta zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego będą mogli otrzymać płatność dobrostanową na uproszczonych zasadach względem rolników utrzymujących zwierzęta w sposób konwencjonalny - napisano w komunikacie.