Cel realizowany jest przy użyciu „narzędzia ekologicznego”, które w projekcie oznacza rozwijanie chowu tradycyjnych polskich odmian zwierząt hodowlanych (m.in. kurka zielononóżka kuropatwiana i królik biały popielniański), ekologiczną uprawę warzyw, sadownictwo starych odmian drzew wysokopiennych, odnawialne źródła energii (pozyskiwanie i przetwarzanie biomasy, energooszczędne ogrzewanie), jak i pszczelarstwo, szkutnictwo oraz hipoterapię.
- Dzięki projektowi powstaną alternatywne formy zatrudnienia dla uczestników projektu, a ośrodki partnerskie wzmocnią swoją pozycję poprzez oferowanie społeczności lokalnej ekspertyzy i doradztwa ekologicznego, opartego na doświadczeniach projektu. Partnerami w projekcie są ośrodki leczenia i rehabilitacji uzależnień, znajdujące się na terenach wiejskich, które poprzez udział w projekcie stają się lokalnymi centrami informacji i wsparcia dla podejmowanych lokalnie działań o charakterze ekologicznym – Aleksandra Duda, koordynatokra Programu Rozwoju Społecznego w warszawskim biurze Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) oraz koordynatorką projektu z funduszy EFS „Dajmy Sobie Pracę Ekoszansa” realizowanego w programie Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Projekt „Dajmy sobie pracę, Ekoszansa” nawiązuje do uregulowań zawartych w Planie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 . Autorzy projektu chcą zainspirować rozwój lokalnych projektów typu ekologicznego i w ten sposób przyczynić się do wzrostu konkurencyjności gospodarstw rolnych, poprawy stanu środowiska naturalnego i krajobrazu oraz podniesienia poziomu życia ludności wiejskiej i promocji dywersyfikacji działalności gospodarczej.